Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1.  Nye klagesager for Energiklagenævnet

1.1. Klage fra E.ON Varme over afgørelser om partstatus i spørgsmål om udlevering af koncerninterne aftalerE.ON Varme har til Energiklagenævnet påklaget fem afgørelser truffet af Energitilsynets sekretariat vedrørende partstatus i spørgsmål vedrørende anmodning om udlevering af koncerninterne aftaler.  

Anmodningerne om udlevering af koncerninterne aftaler var fremsat af en forbrugergruppe og vedrørte dokumenter, der både indeholder anmeldelsespligtige oplysninger og ikke anmeldelsespligtige oplysninger. E.ON Varme havde i alle tilfælde anmodet om, at de koncerninterne aftaler først skulle udleveres efter en vurdering truffet efter forvaltningsloven, og at E.ON Varme blev betragtet som part i denne afgørelse ved udleveringen.  

Vedrørende de anmeldelsespligtige oplysninger meddelte Energitilsynets sekretariat E.ON Varme, at anmeldelsespligtige oplysninger er offentligt tilgængelige, og at der findes ikke bestemmelser om at indskrænke denne offentlige tilgængelighed. Derfor fandt Energitilsynets sekretariat, at udleveringen er et led i udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed, og at der derfor ikke træffes en afgørelse.

Da forvaltningsloven kun gælder i afgørelsessager, fandt sekretariatet ikke grundlag for at tildele E.ON Produktion Danmark A/S, som oplysningerne vedrører, status som part i sagen.

Vedrørende de ikke anmeldelsespligtige oplysninger i de koncerninterne aftaler behandles en anmodning om aktindsigt i disse efter bestemmelserne i forvaltningsloven eller offentlighedsloven. Sekretariatet vil for hver enkelt oplysning vurdere konkret, om aftalerne indeholder oplysninger, der medfører, at begæringen om aktindsigt ikke kan imødekommes.

Energitilsynets sekretariat fandt, i overensstemmelse med praksis, ikke, at den person eller virksomhed, hvis oplysninger der søges om aktindsigt i, kan anses som part i aktindsigtssagen.

Sekretariatet har imidlertid ud fra princippet om god forvaltningsskik orienteret E.ON Varme om anmodningerne om aktindsigt og givet selskabet lejlighed til at komme med en udtalelse.

Sekretariatet meddelte endvidere E.ON Varme, at sekretariatet ville behandlingen anmodningen om aktindsigt, når klagefristen for sekretariatets afslag på anmodning om partstatus var udløbet, og hvis afslagene blev påklaget ville sekretariatet afvente Energiklagenævnets afgørelse om spørgsmålet. Baggrunden herfor var, at formålet med klageadgangen ikke skulle forspildes.

Da E.ON Varme har påklaget afslaget på anmodning om partstatus, vil sekretariatet derfor afvente klagenævnets afgørelse, inden der tages stilling til spørgsmålet om udleveringen af de koncerninterne aftaler.


2.  Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

2.1.   Tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus - partstatus - stadfæstelse
Sekretariatet orienterede i Meddelelser fra sekretariatet i til Energitilsynets møder den 15. december 2008 og den 30. marts 2009 om, at Energiklagenævnet har stadfæstet en række af sekretariatets afgørelser om klageberettigelse og partsstatus for forbrugere i Århus, som havde henvendt sig til Energitilsynet om afvikling af overdækning i AffaldVarme Århus.

Energiklagenævnet har nu stadfæstet yderligere 14 af sekretariatets afgørelser om manglende klageberettigelse og partsstatus for en række forbrugere i Århus. Derudover har Energiklagenævnet afvist at behandle én klage over samme forhold, fordi Energiklagenævnet først modtag klagen tre dage efter klagefristens udløb.


3.  Formandsafgørelser

Der er ikke truffet afgørelser af Energitilsynets formand siden sidste udgave af Meddelelser.

Fusioners betydning for elnetselskabers effektivitet
Redegørelse for fusioners betydning for elnetselskabers effektivitet er vedlagt som bilag til Meddelelser.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO