Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 27. april 2009

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 102.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Sager til beslutning

4. Energinet.dk: Anmeldelse af årsrapport for 2007.
5. Kommunernes årlige indberetning af el- og varmevirksomheder mv. i 2008.
6. Virksomhedsbesøg hos elnetselskaber vedrørende intern overvågning.
7. Naturgasprisstatistik.
8. Forslag til emner for Resultater og Udfordringer 2009

Sager til orientering/drøftelse

9. Mundtlig orientering om sagen vedrørende Energigruppen Jylland.
10. Eventuelt.

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Jens Roesgaard, Jens Sejer Sørensen og Mogens Arndt.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Kamma Holm Jonassen, Rune Moesgaard, Carsten Smidt og Marianne Larsson.

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 102

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden orienterede om forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, der skal sikre, at kommuner kan modtage udbytte gennem KL virksomheder uden delvis modregning i bloktilskuddet.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Energinet.dk: Anmeldelse af årsrapport for 2007

Sagsbeskrivelse

Energinet.dk skal senest den 1. juni hvert år indsende årsrapport og øvrige regnskaber for det foregående regnskabsår til Energitilsynet. Selskabet redegør samtidig for konstaterede differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning for de pågældende regnskabsår. Endvidere redegør selskabet for den planlagte afvikling af konstaterede differencer.

Energitilsynet skal gennemgå årsrapport og øvrige regnskaber for at konstatere, om selskabet i sin regnskabsaflæggelse har overholdt lov om Energinet.dk med tilhørende bekendtgørelser. Tilsynets gennemgang omfatter ikke en stillingtagen til, hvorvidt selskabslovgivningen og årsregnskabsloven er overholdt.

Energitilsynet har ved gennemgangen af indberetningen konstateret fire forhold, som Energitilsynet har fundet anledning til at behandle:

1. Indregning af reetableringsforpligtelser på anlæg, der er idriftsat før 1. januar 2005 med et beløb på i alt kr. 759 mio.

2. Afskrivninger på rettigheder (Rødsand), hvor Energinet.dk. har om-klassificeret en regnskabspost, hvilket medfører afskrivninger på en rettighed. Da afskrivninger kan indregnes i priserne og da selve anlægget ejes af SEAS NVE, der tillige afskriver på anlægget, er der risiko for at omkostningen til afskrivninger på anlægget indregnes i priserne 2 gange.

3. Ændring af konsolideringsprincip, hvor Energinet.dk. i forbindelse med opgørelse af konsolideringen som følge af den såkaldt nødvendige forrentning er skiftet fra en før skat betragtning til en efter skat betragtning.

4. Indregning af pålæg udstedt i forbindelse med gennemgang af årsrapport 2005 og 2006. Ved gennemgangen af årsrapporten for 2007, har Energitilsynet konstateret, at Energinet.dk. ikke har nået at indregne de beløbsmæssige konsekvenser af de pålæg, som tilsynet udstedte i forbindelse med gennemgangen af årsrapporterne for 2005 og 2006.

Begrundelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1: Gennemgangen af selskabets årsrapport 2007, har vist, at selskabet i 2007 har hensat 759 mio. til opfyldelse af reetableringsforpligtelser.

Reetableringsforpligtelse er en økonomisk forpligtelse, der udløses i forbindelse med at et anlæg tages ud af drift. Den økonomiske forpligtelse består i ejerens pligt til at genskabe området, eks. ved at fjerne bygninger, ved naturgenopretning og lignende. I det konkrete tilfælde er det en økonomisk forpligtelse til i 2029 at reetablere området, hvor anlæggene er beliggende.

Energinet.dk. har oplyst, at beløbet fordeles med kr. 409 mio. til eltrans-missionsanlæg og kr. 350 mio. til gastransmissionsanlæg. Beløbene vedrører alle anlæg, der var idriftsat forud for 1. januar 2005.

Af bekendtgørelsen fremgår, at afskrivning på aktiver, der er ejet af selskabet og idriftsat forud for 1. januar 2005, skal opgøres på baggrund af aktivets bogførte værdi ultimo 2004.

Det er Energitilsynets opfattelse, at denne formulering indebærer, at afskrivninger således ikke kan forøges ved, at eksempelvis reetablerings-forpligtelser efterfølgende indregnes i afskrivningsgrundlaget, selvom dette måtte være i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler og god regnskabsskik i øvrigt.

Ad 2. Energinet.dk. har oplyst, at det i 2001 betalte SEAS NVE for etablering af ilandføringsanlægget ved havvindmølleparken Rødsand. Indtil 2007 var beløbet opført som forudbetaling (og dermed et tilgodehavende, der ikke har været indregnet i priserne) i regnskabet. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2007 er der sket en reklassifikation, således at dette herefter regnskabsmæssigt behandles som en rettighed til anvendelse af anlægget. Denne rettighed afskrives. Afskrivningerne indregnes i priserne og opkræves hos forbrugerne over en 20-årig periode. Reklassifikationen udgør ifølge årsrapportens note 9, side 46, et beløb på kr. 284 mio.

Det er Energitilsynets opfattelse, at den nuværende regulering af selskabet ikke indebærer et forbud mod at afskrive på en rettighed og efterfølgende indregne disse afskrivninger i selskabets priser.

Energitilsynet iværksætter en undersøgelse af, hvorvidt forbrugernes betaling af el-transmissionsanlæg på samme tid finansieres via Energinet.dks tariffer (som følge af afskrivninger på en rettighed) og den rådighedsbetaling, SEAS NVE modtager fra Energinet.dk.

Ad 3: Ved gennemgangen af anmeldelsen for 2007, konstaterede sekretariatet, at selskabet udover den nødvendige forrentning for 2007 havde efterreguleret konsolideringen som følge af den nødvendige forrentning for regnskabsårene 2005 og 2006. Efterreguleringen havde medført en yderligere konsolidering i 2007 med kr. 66. mio.

Efterreguleringen skyldes ifølge selskabet, at man i 2005 og 2006 har betragtet pristalsreguleringen ud fra en "før skat" betragtning. Som selskabet har anført i bilag til mail af 16. august 2008, at eftersom hensigten med pristalsreguleringen er at sikre realværdien af grundkapitalen, har selskabet følt sig nødsaget til at holde skattepåvirkningen udenfor beregningen.

Energitilsynet bemærker hertil, at der isoleret set er tale om en forøgelse af den nødvendige forrentning i 2007. Forøgelsen tjener dog til at samle op på en fejl vedrørende tidligere regnskabsår, hvor selskabet uforvarende har pålagt sig selv en reduktion af den nødvendige forrentning.

Af denne grund og ud fra det hensyn, at formålet med reguleringen er, at selskabet bevarer realværdien af sine nettoaktiver ved effektiv drift, finder Energitilsynet, at princippet omkring efterreguleringen bør godkendes. Samtidig bemærker tilsynet, at den nødvendige forrentning tager udgangspunkt den forrentning, der er nødvendig for at opretholde realværdien af nettoaktiverne ved effektiv drift.

Ad 4. I forbindelse med gennemgang af årsrapporten 2007, har Energitilsynet konstateret, at der i beregning af konsolideringen for 2007 indgår kr. 168 mio., der vedrører primoreguleringer til Energinet.dks åbningsbalance. Tilsynet pålagde i forbindelse med gennemgangen af årsrapporten for 2006 selskabet at tilbageføre dette beløb til posten over/underdækning. Da pålægget blev udstedt på et tidspunkt, hvor årsrapporten for 2007 allerede var udarbejdet, har selskabet ikke nået at tage højde for dette. På den baggrund er både for 2006 og 2007 forkerte, da i hvert fald beløbet på kr. 168 mio. indgår i den grundkapital, hvoraf der er beregnet konsolidering i de to regnskabsår.

Det er uvist i hvilket omfang tidligere pålæg er nået indregnet og dermed indgår i årsrapportens regnskabstal. På den baggrund finder Energitilsynet det nødvendigt, at pålægge Energinet.dk. at redegøre for de talmæssige virkninger af tilsynets afgørelser vedrørende årsrapporterne 2005, 2006 og 2007. Redegørelsen bør omfatte de berørte regnskabsposter.

Beslutning

Energitilsynet vedtog:

 • at pålægge Energinet.dk at reducere omkostninger til afskrivninger, der indregnes i tarifferne, med et beløb på i alt kr. 57 mio. for regnskabsåret 2007. Beløbet svarer til det beløb, selskabet har oplyst, er afskrevet på de reetableringsforpligtelser, der blev indregnet første gang i årsrapporten for 2007, jf § 11, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2006.
 • at pålægge Energinet.dk senest 1. juni 2009 som en konsekvens af pålægget ovenfor under punkt a) at redegøre for udviklingen fra 1. januar 2005 til dato på posten "Over/underdækning" under egenkapitalen, jf. elforsyningslovens § 84, stk. 1, og gasforsyningslovens § 45, stk. 1.
 • at pålægge Energinet.dk senest 1. juni 2009, at redegøre for de talmæssige konsekvenser på de berørte regnskabsposter som følge af tilsynets pålæg vedrørende årsrapporten 2005, 2006 og 2007. Redegørelsen udformes således, at den kan sammenlignes med regnskabstallene i årsrapporten for 2007, jf. elforsyningslovens § 84, stk. 1, og gasforsyningslovens § 45, stk. 1.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 5:

Kommunernes årlige indberetning af deres el- og varmevirksomheder i 2008

Sagsbeskrivelse

Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til Energitilsynet om deres virksomheder samt eventuelt modtagne beløb herfra, som er omfattet af el- og varmeforsyningsloven.

Energitilsynet skal senest den 1. maj 2009 give Indenrigs- og socialministeriet meddelelse om årets rådighedsbeløb inkl. renter. Rådighedsbeløbet er de samlede uddelinger og vederlag, der er blevet til rådighed i det foregående kalenderår.

Sekretariatet har kendskab til, at i alt 86 af landets 98 kommuner har virksomheder at indberette om, når bortses fra KL-virksomheder, hvorom tilsynet traf særskilt beslutning på mødet den 30. marts 2009.

Af de 86 kommuner har 77 indberettet, og 6 af disse kommuner har indberettet rådighedsbeløb inkl. renter på i alt 1.862.239.427 kr.
Af de 86 kommuner har 72 afgivet erklæring om, at der ikke er overført energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med loven.

9 kommuner mangler at indberette: Billund, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Morsø, Sorø, Stevns, Sønderborg, Vejle og Vesthimmerland.

Begrundelse

Udover ovennævnte 6 kommuners registreringer er der, med undtagelse af to kommuner, ikke konstateret forhold, som giver anledning til registreringer. De to kommuner er Hillerød og Frederikshavn, som sekretariatet p.t. er ved at undersøge nærmere.

Det vurderes på den baggrund, at der ikke umiddelbart er forhold, som burde have givet anledning til registreringer, dog med forbehold for revisors erklæring senere på året. Denne skal være tilsynet i hænde senest den 1. september 2009.

Efter 1. september 2009 vil sekretariatet foretage en stikprøvekontrol, således som det også er forudsat i lovbemærkningerne til § 37 b.

Stikprøveundersøgelsen vil blive gennemført med henblik på at sikre en forbedring af de fremtidige besvarelser, herunder især kommunernes angivelse af deres virksomheder og besvarelsesprocenten. Tilsynet vil på et senere tidspunkt blive orienteret om resultatet af stikprøveundersøgelsen

Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

 • at Bornholm, Frederiksberg, Hillerød, København, Odense og Viborg kommuners indberettede rådighedsbeløb inkl. renter godkendes med forbehold for revisors erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden heraf senest den 1. september 2009 og med forbehold for resultatet af den kommende stikprøveundersøgelse.
 • at bemyndige sekretariatet til at give Indenrigs- og socialministeriet meddelelse om de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter, jf. § 37, stk. 10 i elforsyningsloven og § 23 l, stk. 10 i varmeforsyningsloven.
 • at erklæringerne fra de 72 kommuner, der har afgivet erklæring om ikke-overførsel af energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter indtil videre tages til efterretning, dog med forbehold for revisors erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden heraf senest den 1. september 2009 og for resultatet af den kommende stikprøveundersøgelse, jf. elforsyningslovens 37 a, stk. 6 samt varmeforsyningslovens § 23 m, stk. 6.
 • at bemyndige sekretariatet til at give meddelelse til Indenrigs- og socialministeriet om rådighedsbeløb, der efterfølgende måtte modtages forsinket eller korrigeret indberetning om eller erklæring om, og som skal meddeles ministeriet i medfør af elforsyningslovens § 37, stk. 10 og 37 a, stk. 6 samt varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 10 og § 23 m, stk. 6.
 • at pålægge sekretariatet at iværksætte en skærpet rykkerproces, såfremt de udeblevne og mangelfulde indberetninger ikke snarest modtages i sekretariatet.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 6:

Virksomhedsbesøg hos elnetselskaber vedrørende intern overvågning

Sagsbeskrivelse

Alle elnetvirksomheder er forpligtede til at udarbejde et Internt Overvågningsprogram (IO-program), der beskriver deres tiltag for at forhindre diskriminerende og konkurrenceforvridende adfærd.

Energitilsynets sekretariat har som led i kontrollen af IO-programmerne foretaget to virksomhedsbesøg i foråret 2009. I efteråret 2008 blev der tilsvarende foretaget fire virksomhedsbesøg. Alle besøg er fulgt op af referater, der indeholder fremtidige handlingspunkter for virksomhederne i forhold til deres nuværende og kommende årsberetning for IO-programmet.

Energitilsynets sekretariat vil fremover give påbud til de virksomheder, der efter gentagne påmindelser ikke har bragt de forhold i orden, som virksomheden i forbindelse med sekretariatets gennemgang af årsberetningen for det interne overvågningsprogram er blevet bekendt med ikke overholder bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005.

Begrundelse

Energitilsynets sekretariat vil for det første følge op på alle de tilfælde hos de seks besøgte netselskaber (fire i efteråret 2008 og to i foråret 2009), hvor reglerne for IO-programmerne endnu ikke overholdes.

For det andet vil sekretariatet fremover i forbindelse med kontrol af netselskabernes indsendte IO-programmer skærpe fokus på fastsættelse og overholdelse af tidsfrister for de ændringer af IO-programmerne som sekretariatets gennemgang giver anledning til.

Sekretariat vil for det tredje fremover give påbud til de virksomheder, der efter gentagne påmindelser ikke har bragt de forhold i orden, som virksomheden i forbindelse med sekretariatets gennemgang af årsberetningen for det interne overvågningsprogram er blevet bekendt med ikke overholder overvågningsbekendtgørelsen.

Endelig vil sekretariatet ud fra erfaringerne fra de foretagne virksomhedsbesøg udarbejde en såkaldt tjekliste for IO-programmer. Denne tjekliste skal danne grundlag for udsendelse af en decideret IO-vejledning, som netselskaberne kan fundere deres IO-programmer på. Det er hensigten, at vejledningen forelægges Energitilsynet til godkendelse senere i indeværende kalenderår.

Vedtagelse

Energitilsynet vedtog:

 • at tage sekretariatets fremgangsmåde ved kontrol af interne overvågnings-programmer til efterretning.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 7:

Naturgasprisstatistik

Sagsbeskrivelse

Energitilsynets sekretariat har udviklet en prisstatistik for naturgas. I statistikken indgår priser på gas til husholdningskunder og storkunder i hele Danmark.

Sigtet er at publicere prisstatistikken hvert kvartal. For husholdningskunder er hensigten at offentliggøre en kvartalspris. For storkunder er det derimod hensigten at offentliggøre priserne særskilt for de enkelte måneder i det pågældende kvartal.

Danmarks Statistik skal hvert halve år rapportere gasprisstatistik til Eurostat for både husholdninger og storkunder. Energitilsynets statistik vil udgøre grundlaget for indmeldingerne til Eurostat.

Sekretariatet har udarbejdet en metodebeskrivelse for prisstatistikken og en skabelon til offentliggørelse af data.

Metodebeskrivelsen gør rede for baggrunden for gasprisstatistikken samt gennemgår beregningerne. Metodebeskrivelsen offentliggøres på tilsynets hjemmeside.

Skabelonen til offentliggørelse af prisstatistikken indeholder tabeller med de konkrete data samt forklarende tekst. Det er skabelonen til offentliggørelse, der hvert kvartal vil blive opdateret med nye data og publiceret på Energitilsynets hjemmeside.

Gasprisstatistikken vil blive forelagt Energitilsynet hvert kvartal forud for offentliggørelsen.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

 • at godkende metodebeskrivelsen, og
 • at gasprisstatistikken kan offentliggøres hvert kvartal.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 8:

Forslag til emner for Resultater og Udfordringer 2009

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet drøftede forslag til emner for Resultater og udfordringer 2009

Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

 • at godkende forslagene til emner for Resultater og udfordringer 2009

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 9:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 25. maj 2009.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO