Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - juli 2009

Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 2007. Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 2007 ikke umiddelbart sammenlignes med elprisstatistikker opgjort før 1. januar 2007.

Elprisstatistikken blev før 1. januar 2007 baseret på 11 elselskabers priser. Efter 1. januar 2007 baseres elprisstatistikken på en totaltælling hver 1. januar og derefter en månedlig fremskrivning af 34 elselskabers priser.

Elprisstatistikken juli 2009 indeholder rekonstruerede elpriser for alle måneder i 2006.


Elprisstatistikken for juli 2009 er en opgørelse for perioden januar 2006 til juli 2009 og viser elprisen fordelt på kundetyper. Kundetyperne er henholdsvis husholdninger med et årsforbrug på 4.000 kWh, små virksomheder med et årsforbrug på 100.000 kWh samt store virksomheder med et årsforbrug på 50 GWh (svarende til 50 mio. kWh).

Elprisen
Elprisen kan dekomponeres i en lang række poster for både husholdninger, små virksomheder og store virksomheder. Særligt for husholdninger kan en stor del af prisen henføres til moms og afgifter. I juli 2009 var den samlede elpris inklusiv afgifter og moms for husholdninger 187,8 øre/kWh. For små og store virksomheder var den samlede elpris inklusiv afgifter og moms henholdsvis 75,1 og 57,6 øre/kWh, jf. tabel 1.


Tabel 1. Elprisen juli 2009

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små
virksomheder

Store virksomheder

Net-abonnement

14,8

3,1

0,1

Nettarif

33,6

31,3

23,5

   Heraf til distribution

13,7

11,4

3,8

   Heraf regional transmission

0,8

0,8

0,6

   Heraf PSO

11,7

11,7

11,7

   Heraf net- og systemtarif

7,4

7,4

7,4

Samlet netbetaling

48,4

34,4

23,6

Ren elpris-abonnement

2,5

0,1

0,0

Ren elpris

30,8

30,8

26,4

Samlet elpris uden moms og afgifter

81,8

65,3

50,0

Moms og afgifter

106,1

9,8

7,7

  Heraf CO2-afgift

8,9

8,8

6,7

  Heraf elafgift

55,0

0,0

0,0

  Heraf eldistributionsbidrag

4,0

1,0

1,0

  Heraf elsparebidrag

0,6

0,0

0,0

  Heraf moms

37,6

0,0

0,0

Samlet elpris med moms og afgifter

187,8

75,1

57,6

Note: Forbrugerstørrelserne er 4.000 kWh for husholdninger, 100.000 kWh for små virksomheder og 50 GWh for store virksomheder. Det er forudsat, at husholdninger og små virksomheder køber forsyningspligtig el mens store virksomheder køber Nord Pools spotprodukt. 

Kilde: Dansk Energis totaltælling pr. 1. januar samt prisoplysninger fra 34 elselskaber på Elpristavlen.  

Bagerst i statistikken findes en ordforklaring indeholdende en beskrivelse af hver af elprisens elementer. En uddybende metodebeskrivelse for elprisstatistikken kan findes på Energitilsynets hjemmeside.

Udvikling i elprisen
Den rene elpris for husholdningskunder faldt med 2,9 øre/kWh fra 2. kvartal 2009 til 3. kvartal 2009, jf. figur 1. Den rene elpris for husholdningskunder og små virksomheder er baseret på den elpris som kendes fra forsyningspligt. Der er tale om et kvartalsprodukt, hvor prisen ligger fast for et kvartal ad gangen. Et simpelt gennemsnit af forwardpriser på engrosmarkedet fastlægger den rene elpris i fremtidige måneder. Den rene elpris faldt mellem 2. og 3. kvartal som følge af et fald i forwardpriserne.  


Figur 1. Udvikling i elprisen for husholdningskunder  

Note: Forbrugerstørrelserne er 4.000 kWh for husholdninger. Det er forudsat, at husholdninger køber forsyningspligtig el. 

Kilde: Dansk Energis totaltælling pr. 1. januar samt prisoplysninger fra 34 elselskaber på Elpristavlen.  

Nettariffen for husholdningskunder faldt fra 2. til 3. kvartal 2009 med 1,8 øre/kWh drevet af en faldende PSO-afgift. Energinet.dk fastsætter kvartalsvis PSO-afgiften ud fra den forventede markedspris på el i det kommende kvartal. Faldet i PSO-afgiften skyldes, at den forventede markedspris på el for 3. kvartal var højere end den forventede markedspris på el for 2. kvartal. Eftersom miljøvenlig el behøver et mindre tilskud for at være rentabelt i perioder med høje priser på el, faldt PSO-afgiften mellem 2. og 3. kvartal. 

Den samlede elpris uden moms og afgifter ? der udgøres af summen af netbetaling, net-abonnement, ren elpris og ren elpris-abonnement ? faldt for husholdninger med 4,7 øre/kWh fra 2. kvartal 2009 til 3. kvartal 2009.   

For små virksomheder faldt den rene elpris med 2,9 øre/kWh fra 2. til 3. kvartal 2009. Et fald i PSO-tariffen medførte, at nettariffen faldt med 2 øre/kWh. Samlet set faldt den totale elpris fraregnet moms og afgifter for små virksomheder med 4,9 øre/kWh, jf. figur 2.

Figur 2. Udvikling i elprisen for små virksomheder 

Note: Forbrugerstørrelserne er 100.000 kWh for små virksomheder. Det er forudsat, at små virksomheder køber forsyningspligtig el. 

Kilde: Dansk Energis totaltælling pr. 1. januar samt prisoplysninger fra 34 elselskaber på Elpristavlen.  

For store virksomheder faldt nettariffen med 1,6 øre/kWh. Den rene elpris ? der for store virksomheder udgøres af børsprisen ? faldt samtidigt med 0,2 øre i forhold til april 2009. Den samlede elpris uden moms og afgifter for store virksomheder faldt samlet set med 1,8 øre/kWh, jf. figur 3. 


Figur 3. Udvikling i elprisen for store virksomheder 

Note: Forbrugerstørrelserne er 50 GWh for små virksomheder. 

Kilde: Dansk Energis totaltælling pr. 1. januar samt prisoplysninger fra 34 elselskaber på Elpristavlen.

Ordforklaring  

Net-abonnement

Net-abonnementsbetaling udgøres af en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el. 

Abonnementet er en fast beløbsstørrelse pr. kunde og falder derfor med forbruget af kWh. Af denne grund betaler virksomheder mindre i abonnement målt pr. kWh end husholdninger.

Netbetaling

Netbetaling omfatter transport af el og består af omkostninger til transmission af el på det overordnede elnet og udlandsforbindelserne (Energinet.dk) samt betaling for distribution gennem det nedre elnet ? henholdsvis regional transmission og distribution. Distributionsbetalingen afhænger af det spændingsniveau, hvorpå en forbruger er tilkoblet nettet. Husholdninger er koblet til lavspændingsnettet og skal derfor betale for brug af såvel høj- mellem- og lavspændingsnettet. I modsætning til husholdninger er virksomheder koblet direkte til mellemspændingsnettet og ikke lavspændingsnettet, og skal derfor kun betale for brug af mellem- og højspændingsnettet. Virksomheder betaler som følge heraf en lavere distributionstarif end husholdninger.

Systemtariffen dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet. PSO-tariffen dækker primært pristillæg til vedvarende energi og decentrale værker samt forskningsmidler og administration af disse.

Ren elpris-abonnement

Ren elpris-abonnement indeholder en fast betaling til de udgifter, elhandlere har til kundeadministration.

Abonnementet er en fast beløbsstørrelse pr. kunde og falder derfor med forbruget af kWh. Af denne grund betaler virksomheder mindre i abonnement målt pr. kWh end husholdninger.

Ren elpris

Den rene elpris for husholdninger og små virksomheder er baseret på den elpris, som kendes fra forsyningspligt. Der er tale om et kvartalsprodukt, hvor prisen ligger fast for et kvartal ad gangen. Energitilsynet priskontrollerer produktet kvartalsvist, når selskaberne indberetter deres priser.

Prisen på kvartalsproduktet fastlægges af Energitilsynet umiddelbart op til et månedsskifte (et gennemsnit af de sidste 20 dage) og udtrykker den elpris, der forventes at være gældende i det efterfølgende kvartal.

For store kunder med et årsforbrug på 50 GWh haves umiddelbart ikke energipriser. Derfor benyttes elbørsen Nord Pool som kilde til en sådan opgørelse. Efter hver måned udregnes for Østdanmark og Vestdanmark et gennemsnit af seneste måneds børspriser (spotpriser). Efter sammenvejning af Østdanmark og Vestdanmark (efter landsdelenes seneste målte årlige totalforbrug) lægges en mark-up. Mark-up?en afspejler omkostninger til avance, balancehåndtering, likviditetsrenter, spotkurtage, kapitalomkostninger og administration. Størrelsen på mark-up?en fastlægges med udgangspunkt i mark-up?en på forsyningspligt som fordeles ud over store virksomheders større forbrug af strøm. 

I løbet af en måned kan prisen på kvartalsprisproduktet ikke sammenlignes med den aktuelle børspris (spotprisen). Børsprisen udtrykker den aktuelle dagspris, mens kvartalsprisen fastsat forud for kvartalet og udtrykker de forventede elpriser til det kommende kvartal.

I sagens natur vil de forventede elpriser flere måneder frem ikke præcist svare til de faktiske elpriser og derfor vil månedsprisproduktet som oftest også være forskellig fra børsprisen.

Samlet elpris uden afgifter og moms

Den samlede elpris uden moms og afgifter er summen af netbetaling, net-abonnement, ren elpris og ren elpris-abonnement.

Moms og afgifter

Afgiftslovgivningen indebærer, at moms og afgifter udgør størstedelen af elprisen for husholdningerne.

Samlet elpris med afgifter og moms

Den samlede elpris med moms og afgifter er summen af samlet elpris uden afgifter og moms og afgifter og moms. 

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO