Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1. Nye klagesager for Energiklagenævnet

1.1.Vejen Kraftvarmeværk - prislofter for affaldsforbrændingsanlægVejen Kraftvarmeværk har påklaget Energitilsynets afgørelse af 26. januar 2009 om udmelding af prisloft for affaldsvarme for 2008, herunder Vejen Kraftvarmeværks indplacering efter de energipolitiske retningslinier. 

De energipolitiske retningslinier er Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Energistyrelsen forestår på baggrund af data fra styrelsens energiproducenttælling og styrelsens energipolitiske retningslinier den aktuelle indplacering. Prisloftet og den konkrete indplacering skal afspejle den pris, som varmeforbrugerne alternativt vil kunne få leveret varme til. 

Prisloftudmeldinger er baseret på en beregnet gennemsnitspris for opvarmet vand produceret på et fjernvarmeværk i overensstemmelse med de energipolitiske retningslinier. Der opstår derved et prisloft for affaldsforbrændingsanlæg beliggende i henholdsvis decentrale områder, der forsynes med naturgas, decentrale områder, der forsynes med andet end naturgas og for centrale områder. 

Der er stor forskel på højden af de prislofter, der udmeldes for decentrale områder, der forsynes med henholdsvis naturgas eller biomasse. Vejen Kraftvarmeværk blev ved Energitilsynets første udmelding i 2006 placeret under kategorien naturgas, men blev ved udmeldingen i 2007 flyttet til kategorien biomasse, hvilket har medført, at prisloftet for værket er blevet nedsat med en tredjedel. 

Energitilsynet traf den 26. januar 2009 afgørelse om, at: 

Vejen Kraftvarmeværk - i henhold til Energistyrelsens indplacering efter de energipolitiske retningslinier - indplaceres, som et affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentralt område, der forsynes med opvarmet vand baseret på andet end naturgas, jf. bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, § 5, stk. 1, nr. 2 og § 7. 

Vejen Kraftvarmeværk har påklaget denne afgørelse med principal påstand om, at det alternative værk er et naturgasbaseret kraftvarmeværk, og at Vejen Kraftvarmeværk derfor efter de gældende energipolitiske retningslinier skal indplaceres under prisloftet for affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentrale områder, der forsynes med naturgas.  

Værket gør subsidiært gældende, at såfremt Energiklagenævnet måtte finde, at et varmeanlæg er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt, skal det alternative varmeanlæg indplaceres under prisloftet for affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentrale områder, der forsynes med naturgas.


2. Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

2.1. Nordthy Energiforsyning - godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 - stadfæstelse
Energiklagenævnet har den 9. marts 2009 stadfæstet Energitilsynets sekretariats afgørelse af 11. juni 2008 vedrørende Nordthy Energi A/S prisgodkendelse for 2002, 2003 og 2004 (efterregulering). 

Nordthy Energi A/S havde dels klaget over Energitilsynets opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger i forbindelse med en af selskabet accepteret prisforhøjelse fra Nordjysk Elhandel A/S i juli 2002 vedrørende selskabet elindkøb. Energitilsynets afgørelse betød, at selskabernes samlede omkostninger som følge af prisforhøjelsen blev opgjort som ikke-nødvendige. Heroverfor havde selskaberne anført, at prisforhøjelsen kun burde indgå i opgørelsen af ikke-nødvendige omkostninger fra det tidspunkt, selskaberne efterfølgende ændrede priser. 

Energiklagenævnet lagde med stadfæstelsen vægt på - som anført af Energitilsynets sekretariat - at tilsynet med rette tager udgangspunkt i, at de unødvendige omkostninger som følge af den accepterede prisforhøjelse fra Nordjysk Elhandel A/S fuldt ud er indgået som en del af klagernes elpris, og samtidig fuldt ud tilgodeser klagerne med det reguleringsmæssigt fastsatte overskud.

Nordthy Energi A/S klagede endvidere over, at Energitilsynet vedrørende årene 2003 og 2004 havde reguleret selskabets resultat før skat med de beløb, der i selskabets regnskaber var hensat til henholdsvis tilbagebetalingsforpligtelse i forbindelse med Energitilsynets godkendelse af priser og avancer for 2003 samt til imødegåelse af tab som følge af Energitilsynets prisregulering for 1. kvartal 2005. 

Energiklagenævnet lagde med stadfæstelsen vægt på Energitilsynets argument om, at hensættel­serne ikke er udtryk for, at virksomheden har haft faktisk omkostninger på tidspunktet for hensæt­tel­serne. Derimod har virksomheden haft indtægterne. Hensættelserne er således blot udtryk for, at virksomheden regnskabsmæssigt har reserveret en del af sin indtjening de pågældende år til dækning af forventede efterfølgende omkostninger. Korrektionen sker derfor for at få et udtryk for virksomhedens reelle realiserede resultat før skat til brug for opgørelsens af virksomhedens samlede efterregulering for de enkelte år. Hvis Energitilsynet ikke korrigerede for hensættelserne ville dette således føre til det absurde resultat, at en virksomheds hensættelse til betaling af efter­regulering i sig selv ville reducere efterreguleringskravet.

2.2. BOE Forsyning A/S, Frederikshavn Forsyningspligt A/S, Sæby Forsyningspligt A/S og HHE Forsyning A/S prisgodkendelse for 2002 - stadfæstelse
Energiklagenævnet har den 9. marts 2009 stadfæstet Energitilsynets sekretariats afgørelser af 16. juni 2008 vedrørende BOE Forsyning A/S, Frederikshavn Forsyningspligt A/S, Sæby Forsyningspligt A/S og HHE Forsyning A/S prisgodkendelse for 2002 (efterregulering). 

Selskaberne havde klaget over Energitilsynets opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger i forbindelse med en af selskaberne accepteret prisforhøjelse fra Nordjysk Elhandel A/S i juli 2002 vedrørende selskabernes elindkøb. Energitilsynets afgørelse betød, at selskabernes samlede omkostninger som følge af prisforhøjelsen blev opgjort som ikke-nødvendige. Heroverfor havde selskaberne anført, at prisforhøjelsen kun burde indgå i opgørelsen af ikke-nødvendige omkostninger fra det tidspunkt, selskaberne efterfølgende ændrede priser.

Energiklagenævnet lagde med stadfæstelsen vægt på - som anført af Energitilsynet - at tilsynet med rette tager udgangspunkt i, at de unødvendige omkostninger som følge af den accepterede prisforhøjelse fra Nordjysk Elhandel A/S fuldt ud er indgået som en del af klagernes elpris, og samtidig fuldt ud tilgodeser klagerne med det reguleringsmæssigt fastsatte overskud.

2.3. AKE Forsyning - godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 - delvis stadfæstelse - delvis hjemvisning
Energiklagenævnet har den 9. marts 2009 dels stadfæstet dels hjemvist Energitilsynets sekretariats afgørelse af 11. juni 2008 AKE Forsyning A/S´ prisgodkendelse for 2002, 2003 og 2004 (efterregulering). 

AKE Forsyning A/S havde dels klaget over Energitilsynets opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger i forbindelse med en af selskabet accepteret prisforhøjelse fra Nordjysk Elhandel A/S i juli 2002 vedrørende selskabets elindkøb. Energitilsynets afgørelse betød, at selskabernes samlede omkostninger som følge af prisforhøjelsen blev opgjort som ikke-nødvendige. Heroverfor havde selskaberne anført, at prisforhøjelsen kun burde indgå i opgørelsen af ikke-nødvendige omkostninger fra det tidspunkt, selskaberne efterfølgende ændrede priser. 

Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse vedrørende dette punkt. Klagenævnet lagde vægt på - som anført af Energitilsynet - at tilsynet med rette tager udgangspunkt i, at de unødvendige omkostninger som følge af den accepterede prisforhøjelse fra Nordjysk Elhandel A/S fuldt ud er indgået som en del af klagernes elpris, og samtidig fuldt ud tilgodeser klagerne med det reguleringsmæssigt fastsatte overskud. 

AKE Forsyning A/S klagede endvidere over, at Energitilsynet vedrørende årene 2003 og 2004 ikke havde reguleret selskabets sideordnede aktiviteter i de pågældende år. 

Energiklagenævnte hjemviste Energitilsynets afgørelse vedrørende dette punkt, idet nævnet fandt, at der skal korrigeres fuldt ud for selskabets sideordnede aktiviteter. Klagenævnet lagde her vægt på, at der i § 2, stk. 2, i BK nr. 358 af 20. maj 2003 om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven) er krav om regnskabsmæssig adskillelse af bevillingsmæssige aktiviteter og de sideordnede aktiviteter (på maksimalt 5 pct. af selskabernes samlede omsætning) selskaberne kan have, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1. begrundelsen for adskillelsen er bl.a. hensynet til prisregulering. Klagenævnet lagde samtidig vægt på det overordnede hensyn, at forsyningspligtpriserne ikke bør påvirkes af andre aktiviteter end de forsyningspligtige. 

AKE Forsyning A/S klagede endelig over, at Energitilsynet ikke tog hensyn til korrektioner for tidligere år på 914.684 DKK vedrørende opgørelsen for 2003. Energiklagenævnet fandt her, at man ikke var i stand til at se, hvad beløbet angik og hvorledes det var fremkommet. Spørgsmålet blev derfor hjemvist med henblik på at Energitilsynet som første instans kan foretage en tilbundsgående undersøgelse af, hvad beløbet angår for herefter at træffe afgørelse om eventuel korrektion.

2.4. Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. - prisfastsættelse - stadfæstelse
Energiklagenævnet har den 18. februar 2009 stadfæstet en afgørelse truffet af Energitilsynets sekretariat, hvori sekretariatet havde meddelt, at Energitilsynet ikke ville foretage sig yderligere med hensyn til den faste afgift for to boligforeninger under Skuldelev Energiselskab. 

Sekretariatet henviste til, at Energitilsynet i en tidligere afgørelse havde fundet, at Skuldelev Energiselskabs manglende differentiering af den faste afgift var urimelig, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. På grund af Skuldelev Energiselskabs økonomiske situation var det ikke muligt på afgørelsestidspunktet at indføre en gradueret fast afgift, uden at dette ville medføre urimelige virkninger for forbrugerne.

Energitilsynet og Skuldelev Energiselskab var på denne baggrund nået frem til en forhandlingsløsning i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, hvorefter Skuldelev Energiselskab løbende skal vurdere, hvornår forsyningens økonomiske situation tillader, at der kan indføres en gradueret fast afgift uden urimelige virkninger for forbrugerne. 

Energiklagenævnet fandt, at da Energitilsynet tidligere havde behandlet spørgsmålet om Skuldelev Energiforsynings faste afgift, og yderligere tilkendegivet at tilsynet ville følge op på afgørelsen om, at den manglende tarifering måtte anses for urimelig, og da klagernes henvendelser ikke havde rejst en ny begrundet mistanke om lovovertrædelse af varmeforsyningsloven, udover det som Energitilsynet tidligere havde behandlet, havde Energitilsynet været berettiget til at afvise at realitetsbehandle klagernes henvendelse.

2.5. Affaldsvarme Århus - tilbagebetaling af overdækning - partstatus - stadfæstelse og afvisning
Sekretariatet orienterede i Meddelelser fra sekretariatet i til Energitilsynets møde den 15. december 2008 om, at Energiklagenævnet havde stadfæstet en række af sekretariatets afgørelser om klageberettigelse og partsstatus for en række forbrugere i Århus, som havde henvendt sig til Energitilsynet om afvikling af overdækning i AffaldVarme Århus.

Energiklagenævnet har nu stadfæstet yderligere to af sekretariatets afgørelser om manglende klageberettigelse og partsstatus for en række forbrugere i Århus. Derudover har Energiklagenævnet afvist at behandle én klage over samme forhold, fordi Energiklagenævnet først modtag klagen tre dage efter klagefristens udløb.


3. Formandsafgørelser

Der er ikke truffet afgørelser af Energitilsynets formand siden sidste udgave af Meddelelser.

Elprisstatistik for januar 2009 

Elprisstatistik for januar 2009 er vedlagt som bilag til Meddelelser.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO