Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 30. marts 2009

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 101.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Sager til beslutning

4. Dong Energy A/S - Gundested camping klager over manglende adgang til Energymanager.
5. KL og kommunernes medlemskab heraf i relation til § § 37 og 37 a i elforsyningsloven.
6. Stikprøveundersøgelse af elselskabers regninger.

Sager til orientering/drøftelse

7. Mundtlig orientering om tarifanalyse.
8. Eventuelt. 

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Holmblad,, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Jens Roesgaard, Jens Sejer Sørensen, Mogens Arndt og Torben Riber.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Kamma Holm Jonassen, Rune Moesgaard, Carsten Smidt og Marianne Larsson.

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 101

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden orienterede om indbydelser til besigtigelser fra forskellige brancheorganisationer.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Dong Energy A/S - Gundested Camping klager over manglende adgang til Energymanager

Sagsbeskrivelse

Sagen omhandlede elslutbrugerens rettigheder vedrørende omfang, leveringshastighed og form for de måledata brugeren modtager fra både netselskab og elhandelsselskab, samt spørgsmålet om, i hvilken grad netselskabet er forpligtet på samme måde som elhandelsselskabet til at stille de samme data til rådighed over for slutkunden.

Sagen var rejst af Gundested Camping som forbruger og producent af el med klage over, at virksomheden ved skifte af elhandelsselskab fra DONG Energys handelsselskab til SEAS-NVE Strømmen blev ringere stillet mht. adgang til måledata.

DONG Energys handelsselskab tilbyder produktet Energimanager, der oplyser måledata 1-2 dage efter forbrugstidspunktet, som en service udelukkende til kunder hos DONG Energys handelsselskab.

Hos SEAS-NVE Strømmen modtager Gundested Camping gratis måledata på virksomhedens køb af el via produktet Energiassistent 1-2 uger efter forbrugstidspunktet.

Gundested Camping kan ved skriftlig henvendelse hos sit netselskab DONG Energy Nord Elnet A/S få leveret forbrugsdata på produktion og salg af el fra virksomhedens vindmølle i rådataform 2-6 uger efter forbrugstidspunktet.

Begrundelse

Det er Energitilsynets vurdering, at Gundested Camping ikke kan anses for klageberettiget over DONG Energys handelsselskabs manglende levering af Energimanager, da virksomheden ikke længere er kunde hos handelsselskabet.

I forhold til DONG Energy Nord Elnet A/S skal et netselskab efter Energinet.dks forskrifter levere måledata, således at slutkunden kender sit afregnings-grundlag. Slutkunden har ikke fra elnetselskabet ret til måledata på linje med elhandelsselskaberne. DONG Energy Nord Elnet A/S lever op til disse krav.

Energitilsynet fandt, at det ikke forekommer rimeligt at kræve, at DONG Energy Nord Elnet A/S leverer bearbejdede måledata til alle kunder af samme form og indhold som DONG Energys elhandelsselskab leverer til sine kunder, da der ikke findes nogen begrundelse herfor i Elforsyningsloven. Tværtimod kan indhold, leveringshastighed og præsentation af måledata udmærket være en konkurrenceparameter for elhandelsselskaber i et frit elmarked.

Det vurderes yderligere, at der er grundlag for en nærmere undersøgelse, i henhold til Elforsyningslovens § 80, af om DONG Energy Nord Elnet A/S videregiver måledata til alle handelsselskaber på ens vilkår. Dette undersøges med udgangspunkt i Gundested Campings forløb ved skift af handelsselskab, hvor selskabernes udbud af måledata løbende har ændret sig.

Beslutning

Energitilsynet vedtog, at:

  • Afvise klagen fra Gundested Camping, da DONG Energys handelsselskab ikke ifølge elforsyningsloven er forpligtet til at levere den omtvistede Energimanager eller tilsvarende produkt, og da DONG Energy Nord Elnet A/S, ifølge det oplyste, forsyner klageren med de nødvendige oplysninger om måling af klagerens elforbrug, jf. EFL § 22 stk. 3 og da klageren ikke er berettiget modtager af måledata på linje med handelsselskaber ifølge Energinet.dks måleforskrift D1, som udstedt i medfør af § 28, stk. 2 nr. 10 i EFL.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 5:

KL og kommunernes medlemskab heraf i relation til § § 37 og 37 a i elforsyningsloven

Sagsbeskrivelse

Kommunernes Landsforening, KL, finder ikke, at kommunerne har registrerings- og indberetningspligtigt for KLs virksomheder.

KL finder derfor, at sekretariatet ikke skal påminde og rykke kommunerne for indberetning af oplysninger for så vidt angår aktiviteter hidrørende fra Kommunekemi m.v.

Sekretariatet har derfor undersøgt spørgsmålet nærmere.

Sagen blev forelagt Energitilsynet med henblik på, at tilsynet tilkendegiver, at rykkerproceduren kan sættes i gang.

Begrundelse

Det er Energitilsynet vurdering, at kommunernes medlemskab af KL må anses for at være ejerandele i virksomheder omfattet af loven, og således omfattet af den årlige registrerings- og indberetningspligt. Vurderingen er foretaget på baggrund af en gennemgang af lovgrundlag og forarbejder, KL's vedtægter samt forståelsen i teori og retspraksis af begrebet ejerandel og af forenings- og virksomhedsbegrebet, er det sekretariatets vurdering.

Sekretariatet har i forbindelse med vurderingen af sagen drøftet sagen med Kammeradvokaten.

Konsekvensen af en tilsynsafgørelse i overensstemmelse med sekretariatets vurdering er, at kommunerne skal registrere enhver form for overførsel af økonomisk værdi fra KL, og at kommunerne årligt skal indberette årets registreringer eller afgive erklæring om, at der ingen har været.

Videre er konsekvensen, at økonomisk værdi fra KL tillige omfatter et eventuelt provenu fra KMD-salget. Kommunerne skal dog først registrere et eventuelt provenu fra KMD-salget, når de modtager den økonomiske værdi. Selve salget af KMD udløser ikke registreringspligt.

Tilkendegivelse

Energitilsynet tilkendegav, at:

  • Rykkerproceduren for kommunernes registrerings- og indberetningspligt skal sættes i gang for virksomheder ejet af Kommunernes Landsforening (KL), idet kommunerne kan anses for ejere af KL i relation til elforsyningslovens §§ 37 og 37 a, stk. 5, hvorfor kommunerne er registrerings- og indberetningspligtige efter § 37 i relation til KL, ligesom kommunerne endvidere er indberetningspligtige efter § 37 a, stk. 6.

 

Tilkendegivelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 6:

Stikprøveundersøgelse af elselskabers regninger

Sagsbeskrivelse

Den 1. januar 2008 trådte de nye regler om elselskabernes fakturering og specificering af omkostninger i kraft. Disse regler indeholder en række minimumskrav til, hvad forbrugernes regninger skal indeholde af oplysninger.
For tilsynet er det vigtigt at kunne evaluere, om regningerne nu også indeholder de oplysninger, de skal. Der er derfor foretaget en stikprøveundersøgelse af elselskabenes regninger.

Stikprøveundersøgelsen er baseret på regningsmateriale fra 21 repræsentative elselskaber, fordelt på 14 netselskaber og 7 elhandels- og forsyningsselskaber. Der er tale om eksempler på periodeopgørelser (årsafregninger) og acontoregninger for henholdsvis transport- og energiydelser fra 2008.

Begrundelse

Energitilsynet fører tilsyn med overholdelsen af faktureringsreglerne og behandler konkrete klager herom fra forbrugere. Det er opfattelsen, at selskaberne samlet set overholder reglerne på et acceptabelt niveau, men at de konstaterede mangler skal påtales over for de berørte selskaber, således at disse kan bringe indholdet af regningerne i overensstemmelse med de gældende regler.

Energitilsynet vil med regelmæssige mellemrum og på tilsvarende vis følge op på selskabernes regningsudformning.

Tilkendegivelse

Energitilsynet vedtog:

  • at tilkendegive, at det meddeles de selskaber, hvor der er konstateret mangler i regningsmaterialet, at indholdet af periodeopgørelser og acontoregninger bringes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 486 af 29. maj 2007 om elselskabers fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser, at resultatet at undersøgelsen videreformidles til samtlige elselskaber.

 

Tilkendegivelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 7:

Mundtlig orientering om Tarifanalyse

 

Energitilsynets sekretariat orienterede mundtligt om resultaterne af Tarifanalysen. Tarifanalysen kan ses på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Punkt 8:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 27. april 2009.

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO