Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1.  Nye klagesager for Energiklagenævnet 

1.1. SEAS-NVE Net A/S - afslag på anmodning om genoptagelse af beregning af åbningsbalance
SEAS-NVE Net A/S har den 18. januar 2010 påklaget Energitilsynets sekretariats afslag af 18. december 2009 på at genoptage beregningen af SEAS-NVE Net A/S? åbningsbalance pr. 1. januar 2000.  

SEAS-NVE Net A/S begrunder anmodningen om genoptagelse med, at selskabet er blevet opmærksomt på, at de har begået en fejl i åbningsbalancen. Fejlen består i, at SEAS NVE Net A/S i modsætning til alle andre netselskaber har fastlagt restlevetider på deres anlæg i overensstemmelse med de angivne tider i bilaget til den på tidspunktet gældende indtægtsrammebekendtgørelse.

Samlet set anmodede SEAS-NVE Net A/S om en opskrivning af anlægsværdierne fra 93,7 mio. kr. til ca. 240 mio. kr. Den nye beregning er baseret på en restlevetid på 31 år, hvor restlevetiden i åbningsbalancen pr. 1. januar 2000 var 21 år.  

Selskabets advokat har vurderet, at Energitilsynet efter almindelige forvaltningsretlige principper har hjemmel til at genoptage sagen om åbningsbalancen.   

Sekretariatet fandt ikke, at der var hjemmel i elforsyningsloven til at genoptage sagen om selskabets åbningsbalance 2000, som er fastsat i medfør af § 100 i elforsyningsloven, L375 af 2. juni 1999 og ophævet med L494 af 9. juni 2004. Ifølge lovbemærkningerne til L494 skal Energitilsynet efter ophævelsen af elforsyningslovens § 100 ikke længere tage stilling til sager om åbningsbalancer.  

Sekretariatet fandt heller ikke, at forvaltningsretten i almindelighed kunne tages til indtægt for et krav om genoptagelse. Dette skyldtes blandt andet, at ulovbestemt remonstration ifølge teorien, kræver "nye faktiske oplysninger", og sekretariatet fandt ikke at et ændret skøn af restlevetider, var en faktisk ny oplysning.  

Endelig fandt sekretariatet, at selskabet kunne have rettet henvendelse til sekretariatet på et tidligere tidspunkt end ved anmodningen om genoptagelse af åbningsbalancen den 3. juli 2008, idet selskabet har oplyst, at selskabet blev opmærksom på forholdet blandt andet ved en analyse af 132 kV nettet foretaget af Elkraft System i 2005.

1.2.  G/F Tøpkilde - klage over delafgørelse i sag om E.ONs prisfastsættelse
I Energitilsynets tilkendegivelse den 22. juni 2009 i sagen om tilsynets undersøgelse af E.ONs prisfastsættelse var der i vurderingen et afsnit om en udstykning i Tøpkilde ved Ørslev-Terslev. 

E.ON Varme Danmark ApS og E.ON Produktion Danmark A/S ejer og driver henholdsvis fjernvarmenettet og kraftvarmeanlægget i området. 

Sagen drejede sig om, hvorvidt E.ON Varme havde foretaget korrekt postering af de tilslutningsbidrag, som en entreprenør, der havde foretaget udstykninger i forsyningsområdet, havde indbetalt til E.ON Varme. 

På tidspunktet for tilkendegivelsen forelå der ikke tilstrækkelige oplysninger om udstykningen, hvorfor sekretariatet efterfølgende havde et møde med E.ON for at få denne del af den samlede E.ON sag oplyst. Sekretariatet lukkede ved afgørelse den 5. januar 2010 sagen om Tøpkildeudstykningen. Det var sekretariatets vurdering, at E.ON ikke havde handlet i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 

En fjernvarmeforbruger i Tøpkilde og varmeudvalget i Grundejerforeningen Tøpkilde har indbragt sekretariatets afgørelse for Energiklagenævnet, blandt andet med ønske om yderligere undersøgelser.


2.  Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

2.1.  Nordthy Energi - stadfæstelse
Energiklagenævnet har den 4. februar 2010 stadfæstet en afgørelse truffet af Energitilsynets sekretariat om efterregulering for det forsyningspligtige elprodukt i 3. kvartal 2008. Afgørelsen var påklaget til Energiklagenævnet af Nordthy Energi.  

Nordthy Energi A/S har i 3. kvartal 2008 foretaget en efterregulering på 62,05 DKK/MWh for det forsyningspligtige kvartalsprodukt. Nordthy Energi har for 3. kvartal 2008 anmeldt en realiseret mængde på 4.838 MWh for det forsyningspligtige kvartalsprodukt. Der er således realiseret et efterreguleringsbeløb på DKK 300.198 (62,05 x 4.838). 

Nordthy Energi A/S udbyder et elforsyningsprodukt og et handelsprodukt, Stabilel. Nordthy Energi A/S påstår at have flyttet kunder fra handelsproduktet til elforsyninsproduktet i 3. kvartal. Den samlede realiserede mængde elprodukter er på 16.264 Mwh. Ifølge Nordthy Energi A/S er der således realiseret et efterreguleringsbeløb på DKK 1.009.181 (62,05 x 16.264). Nordthy Energi A/S klager over, at Energitilsynets sekretariat har efterreguleret med DKK 300.198 og ikke DKK 1.009.181.  

Nordthy Energi A/S har anført, at overførslen af kunder fra handelsproduktet til forsyningsproduktet var drøftet med Energitilsynet. Energitilsynets sekretariat afviser at have indgået en sådan aftale. Sekretariatet har alene fremsendt et regneark til Nordthy Energi, som selskabet skulle bruge til anmeldelse. 

Det skal bemærkes, at efterregulering fremgår af Lov nr. 494 af 9. juni 2004 om ændring af lov om elforsyning mv. § 4, stk. 4. Heri henvises til at efterreguleringen indregnes i selskabets priser, balancerings- og administrationsbidrag, jf elforsyningslovens § 72, stk 1, 2 og 3, der udelukkende refererer til elforsyningspligtprodukter. Efterreguleringen skal således kun foretages i prisen for de forsyningspligtige elprodukter og på baggrund af de afsatte mængder for de forsyningspligtige elprodukter. 

Nordthy Energi A/S har i deres prisanmeldelse for 1. kvartal 2009 opgjort den realiserede mængde forsyningspligtig el til 4.838 Mwh. Har en kunde aktivt fravalgt at være forsyningspligtig kunde og indgået en aftale om at modtage et frit elhandelsprodukt, skal kunden selv aktivt fravælge aftalen/produktet og ønske at genindtræde som forsyningspligtig kunde. Tilsynet kan i sin regulering af de forsyningspligtige virksomheder kun inkludere de mængder el, som beviseligt er forsyningspligtig el. Energitilsynets sekretariat fastholdte derfor i forbindelse med klagebehandlingen, at der er realiseret et efterreguleringsbeløb på DKK 300.198. 

Energiklagenævnet bemærker, at der ikke foreligger en aftale mellem Nordthy Energi A/S og Energitilsynets sekretariat om overførsel af kunderne fra Stabilel til det forsyningspligtige produkt. Energiklagenævnet finder endvidere, at en overførsel af kunder har betydet, at efterreguleringsbeløbet er blevet fordelt mellem kunder af Stabilel og forsyningspligtige kunder i stedet for kun at komme de forsyningspligtige kunder til gode. Overførslen af kunder har således været til ugunst for de forsyningspligtige kunder. Under disse omstændigheder finder Energiklagenævnet ikke, at selskabets disposition har retsvirkning i forhold til spørgsmålet om, med hvilket beløb der er sket efterregulering i 3. kvartal 2008. 

2.2.  E.ON Varme Danmark ApS - ændring af E.ON Varmes ApS´ leveringsbetingelser om udtrædelsesgodtgørelse/ophævelse
Den 11. februar 2010 har Energiklagenævnet ophævet Energitilsynets sekretariats pålæg af 20. august 2009 til E.ON Varme ApS om at ændre selskabets standardleveringsbetingelser for så vidt angår E.ONs ret til at opkræve udtrædelsesgodtgørelse af forbrugerne.  

Sekretariatets pålæg var givet i henhold til Energitilsynets bemyndigelse givet på mødet den 22. juni 2009. På mødet tilkendegav Energitilsynet:

At ejerskab til en andel af et andelsselskab medfører en særlig ret og pligt til indflydelse på anlægsinvesteringer, som kan begrunde, at godtgørelse for udtrædelse af andelsselskabet beregnes som en andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. 

At E.ON Varme i relation til udtrædelsesgodtgørelse i sine leveringsbetingelser ikke kan anvende en metode hvorefter beregningen sker som en andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne, da en sådan bestemmelse som udgangspunkt er urimelig efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 

At E.ON Varme i relation til udtrædelsesgodtgørelse i sine leveringsbetingelser i stedet kan anvende en metode hvorefter beregningen sker som en kapitalisering af den gennemsnitlige varmeafgift i den resterende del af bindingsperioden, hvor den gennemsnitlige varmeafgift beregnes som gennemsnittet af de sidste 3 år umiddelbart op til opsigelsen, forudsat de øvrige betingelser for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse er til stede. 

Energitilsynet bemyndigede sekretariatet til at føre forhandlinger med E.ON Varme om ændring af selskabets leveringsbetingelser i overensstemmelse med tilsynets tilkendegivelse.  

E:ON varme meddelte imidlertid sekretariatet, at selskabet ikke ønskede at indgå i forhandlinger om ændring af betalingsbetingelserne, hvorfor sekretariatet den 20. august 2009 gav E.ON Varme pålæg om ændring af betingelserne. Dette pålæg blev af E.ON Varme indbragt for Energiklagenævnet.  

Energiklagenævnet anfører i sin begrundelse for ophævelsen, at i flere afgørelser fra Energiklagenævnet og i få domstolsafgørelser er det lagt til grund, at der kan opkræves udtrædelsesgodtgørelse uden nærmere betingelser angående ejerforholdene. Såfremt Energitilsynet ønsker at ændre regler på dette område, således at de ændrede regler ikke skal gælde generelt, men kun for varmeforsyningsvirksomheder, der er organiseret på en bestemt måde, må der stilles strenge krav til, at der under respekt for den almindelige lighedsgrundsætning er en rimelig og saglig grund til at forskelsbehandle virksomhederne.  

Energiklagenævnet finder ikke, at disse betingelser er opfyldt, da det er nævnets vurdering, at ejerskabet af en andel ikke reelt medfører større indflydelse på driften af selskabet end den indflydelse, en almindelig kunde vil have f.eks. i et anpartsselskab. Det ejermæssige forhold mellem kunden (andelshaveren) og varmeforsyningsselskabet og dermed den pågældende indflydelse på selskabets drift er efter klagenævnets opfattelse for begrænset til, at der kan lægges afgørende vægt på det.   

På denne baggrund ophævede Energiklagenævnet sekretariatets pålæg af 20. august 2009.


3.  Formandsafgørelser

Der er ikke truffet afgørelser af Energitilsynets formand siden sidste udgave af Meddelelser.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO