Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 22. februar 2010

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 110
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Sager til beslutning

4. Energinet.dk - anmeldelse af ændret politik for kreditvurdering og sikkerhedsstillelse for el- og naturgas (metodegodkendelse)
5. Anmeldelse af årsrapport for Energinet.dk 2008
6. Resultater og udfordringer 2009
7. Eventuelt

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Holmblad, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Jens Roesgaard, Jens Sejer Sørensen, Torben Riber og Mogens Arndt.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Kamma Holm Jonassen, Rune Moesgaard, Jeppe Danø og Marianne Larsson

 

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 110

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden bød velkommen til to nye medarbejdere i sekretariatet.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vice-direktøren

 

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Energinet.dk - anmeldelse af ændret politik for kreditvurdering og sikkerhedsstillelse for el og naturgas (metodegodkendelse)

Sagsbeskrivelse

Energinet.dk har den 1. juli 2009 metodeanmeldt en ny kreditpolitik. Kreditpolitikken skal forstås som metoden for vilkår om kreditvurdering og sikkerhedsstillelse, hvorimod de almindelige betalingsbetingelser ikke er omfattet.

Metodeanmeldelsen gælder kun for el- og gastransmission, da der for lageraktiviteten ikke er krav om metodegodkendelse. Energitilsynet skal dog sikre, at der ikke sker krydssubsidiering af omkostningerne til kreditforsikringen mellem de enkelte el, gas og lageraktiviteter.

Den ny metode betyder, at Energinet.dk vil indføre en fælles kreditpolitik for alle selskabets aktører samt derudover tegne en fælles kreditforsikring for aktørerne. Omkostningen til forsikringen skal dækkes via tarifferne. Energinet.dk skønner, at den årlige omkostning til forsikringen vil udgøre ca. 5 mio. DKK og opgaven om forsikringsordningen skal i EU udbud. Formålet med den ny kreditpolitik er at skabe ens kreditvilkår for Energinet.dk´s el- og naturgasaktører, at begrænse Energinet.dk´s risikoeksponering pr. aktør, at mindske eventuelle adgangsbarrierer for aktørerne og at mindske de samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med sikkerhedsstillelse og kreditvurdering.

Energinet.dk har defineret retningslinjer for, hvornår en aktør kan blive omfattet af kreditforsikringen. Det gælder, at aktører med god kreditværdighed får tildelt en fri kreditramme på 10 pct. af aktørens egenkapital. Energinet.dk vil differentiere vilkår for de aktører, som har en dårlig kreditvurdering hos anerkendte kreditvurderingsbureauer. Disse skal også stille sikkerhed i form af bankgaranti ol.

Tilsvarende kan aktører med et kreditbehov på over 250 mio. DKK risikere selv at skulle stille sikkerhed for den del af kreditbehovet, der overstiger 250 mio. DKK. Hensigten med differentieringen er at minimere de samlede omkostninger til forsikringsordningen.

Begrundelse

I vurderingen af, om metoden er i overensstemmelse med EFL´s og NGFL´´s bestemmelser, skal Energitilsynet vurdere, om metoden lever op til kravene om objektivitet, ikke-diskrimination, gennemsigtighed og rimelighed samt hensynet til, at Energinet.dk skal bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence for markedet for handel med el og naturgas.

Energitilsynet finder det ikke urimeligt, at der skal gælde visse standardkrav for, at en aktør kan blive omfattet af den samlede forsikringsordning, da enkelte aktører ellers ville kunne øge omkostningen til forsikringen væsentligt mere end en "gennemsnitsaktør" vil kunne give anledning til. Princippet om at lade alle aktører betale til forsikringsordningen via tarifferne - uanset om nogle aktører også betaler for individuel sikkerhedsstillelse - finder Energitilsynet i den konkrete situation og ud fra en helhedsbetragtning - ikke kan betragtes som urimeligt. Det skyldes, at den faktiske betaling til ordningen via tarifferne ikke forventes at udgøre nogen væsentlig konkurrencemæssig betydning for de enkelte aktører. Endvidere vil en anden model for betaling sandsynligvis kunne give Energinet.dk øgede administrative omkostninger.

Hvad angår hensynet til at undgå krydssubsidiering mellem de respektive aktiviteter, finder Energitilsynet, at det respekterer kravet om ikke at krydssubsidiere mellem aktiviteterne, når den samlede omkostning fordeles i forhold til, hvad forsikringsselskabet vurderer hver aktivitet konkret giver anledning til.

Endelig finder Energitilsynet, at det er positivt med tiltag, der kan fremme en mere effektiv adgang til markedet. Det er desuden hensigtsmæssigt - og i tråd med harmoniseringskrav i EU regi - at Energinet.dk vil inspirere TSO´ere i de omkringliggende lande til at indføre mere lempelige vilkår, der kan understøtte markedsudviklingen i regionen.

Samlet set er det Energitilsynets vurdering, at den ny kreditpolitik vil kunne bidrage til at gøre det nemmere for aktørerne på både el - og gasmarkedet at få adgang til markedet. Endvidere vil principperne kunne indebære generelt reducerede kreditomkostninger set i samfundsmæssigt perspektiv. Endelig bidrager det til gennemsigtighed for aktørerne, at der gælder ensartede regler i alle Energinet.dk´s aktiviteter. 

Afgørelse

Energitilsynet vedtog, at:

  • Energitilsynet godkender Energinet.dk?s ændrede metode for kreditvurdering og sikkerhedsstillelse (kreditpolitik) jf. naturgasforsyningslovens § 36 a og elforsyningslovens  § 73 a
  • Energitilsynet lægger ved godkendelsen til grund, at præmien for forsikringsordningen ikke afviger væsentligt fra det skønnede niveau på 5 mio. DKK, og at Energinet.dk inden ikrafttrædelse af kreditvilkårene over for Energitilsynet redegør for det valgte forsikringsselskabs aktuelle kriterier for kreditvurdering samt offentliggør disse for aktørerne. Kriterierne må endvidere ikke være i strid med kravene om gennemsigtighed, objektivitet, rimelighed og ikke-diskrimination, jf. EFL §§ 6, stk. 4, 24, 31, 73 og NGFL §§ 18 og 38 samt artikel 4 i transmissionsforordningen.
  • Energinet.dk skal senest 12 måneder efter ikrafttrædelse af den ny kreditpolitik over for Energitilsynets sekretariat evaluere den ny kreditpolitik.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 5:

Anmeldelse af årsrapport for Energinet.dk 2008

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet fører efter reglerne tilsyn med Energinet.dk´s opgørelse og disponering af overskud.

Energinet.dk er underlagt en hvile-i-sig-selv regulering, hvorefter selskabet alene må opkræve tariffer til dækning af nødvendige omkostninger samt en forrentning af selskabets egenkapital, der sikrer realværdien af denne.

Tilsynets gennemgang af årsrapporten for 2008 har givet anledning til en nærmere vurdering af følgende spørgsmål:

  • Opgørelse og afvikling af Energinet.dk´s differencer (over-/underdækning) i 2008
  • Opfølgning på tidligere pålæg fra Energitilsynet i forbindelse med godkendelse af selskabets årsrapporter for 2005, 2006 og 2007
  • Udarbejdelse af separate regnskaber for el, gas og lageraktiviteterne
  • Anvendelse og afvikling af samkøringsindtægter fra udlandsforbindelser
  • Behandling af skattemæssige underskud/ overskud 

Begrundelse

Energitilsynet vurderede, at opgørelsen af differencerne er sket i overensstemmelse med reguleringen af Energinet.dk samt at afviklingen af differencerne ligeledes følger reglerne.

En gennemgang af Energinet.dk´s redegørelser for opfølgning og implementering af Energitilsynets pålæg i forbindelse med godkendelserne af årsrapporterne for 2005 og 2006 viser, at disse er gennemført og implementeret, mens pålæggene fra godkendelsen af årsrapporten for 2007 enten er gennemført eller vil være implementeret fuldt ud med udgangen af 2009. De tarif­mæs­sige konsekvenser af pålæggene er således indregnet eller vil blive det fuldt ud med tarifferne for 2010 (elsegmentet) og 2011 (gassegmentet).

Energitilsynet har konstateret, at segmentregnskaberne er en integreret del af årsrapporten og som sådan omfattet af revisors samlede påtegning. Energitilsynet finder imidlertid ikke, at dette fuldt opfylder kravene i lov om Energinet.dk om selvstændig regnskabsførelse og revision. De særlige krav om at Energinet.dk´s forskellige aktiviteter skal regnskabsføres og revideres på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber, skyldes hensynet til, at der ikke må krydssubsidieres mellem aktiviteterne. Tilsynet finder ikke, at en revision af den samlede årsrapport i tilstrækkelig grad tilgodeser ovennævnte hensyn. Det er derfor aftalt med Energinet.dk, at selskabet fremadrettet vil fremlægge selvstændigt reviderede regnskaber for aktiviteterne (segmenterne), således at der skabes den nødvendige gennemsigtighed om selskabets overholdelse af kravene i lov om Energinet.dk.

I relation til spørgsmålet om anvendelse og afvikling af samkøringsindtægter vurderede Energitilsynet, at selskabet kan anvende disse indtægter til netinvesteringer i overensstemmelse med forordning 1228/2203. Tilsynet finder samtidig, at det ikke er uforeneligt med reglerne, at selskabet opsparer samkøringsindtægter i en periode forud for en investering, hvis at samkøringsindtægterne hensættes til et konkret, vedtaget investeringsprojekt. Aktuelt ønsker Energinet.dk at anvende opsparede samkøringsindtægter til delvis finansiering af storebæltskablet. Tilsynet vurderer, at dette er i fuld overensstemmelse med reglerne - herunder at selskabet har hensat disse indtægter øremærket til dette projekt.

Energitilsynet har også vurderet, hvor samkøringsindtægterne skal modregnes i investeringen. Energinet.dk ønsker, at de opsparede samkøringsindtægter modregnes i afskrivningerne på investeringen i takt med, at disse forfalder. De modregnede afskrivninger vil på denne måde aldrig påvirke tarifferne, og samkøringsindtægterne vil dermed være tilbageført til forbrugerne. Tilsynet vurderer, at denne fremgangsmåde opfylder kravene i forordning 1228/2003, lov om Energinet.dk og BEK nr. 965 af 21. september 2006. Det forudsætter, at Energinet.dk holder regnskab med modregningen i hver enkelt investering, der helt eller delvist finansieres af samkøringsindtægter og årligt redegør herfor, indtil de opsparede samkøringsindtægter er fuldt afviklet.

Energinet.dk har i 2008 et skattemæssigt underskud i elsegmentet og et skattemæssigt overskud i gassegmentet. I overensstemmelse med sambeskatningsregler anvender Energinet.dk elsegmentets skattemæssige underskud til at minimere gassegmentets skattemæssige overskud ? dvs. til at minimere gassegmentets skattebetaling. Nettoeffekten er, at elsegmentets underskud mindskes. For gassegmentet er der reelt ingen effekt, idet mellemregningen med elsegmentet svarer helt til skattebetalingen. Det er tilsynets vurdering, at denne fremgangsmåde ikke er i strid med reguleringen af Energinet.dk.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

  • at meddele Energinet.dk, at Energitilsynet ikke har korrektioner til selskabets årsrapport 2008, jf. BEK nr. 965 af 21. september 2006 om økonomisk regulering af Energinet.dk § 11, stk. 4.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning. 

Pkt. 6:

Resultater og udfordringer 2009

 

Efter en drøftelse tilsluttede Energitilsynet sig udkast til "Resultater og udfordringer 2009 til offentliggørelse.

Punkt 7:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 25. marts 2010.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO