Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - september 2003


Orientering fra Energitilsynets sekretariat om elprisen for september 2003.

Elprisstatistikken er opgjort for perioden august 2002 - september 2003. Af tabel 1 fremgår den seneste udvikling i elprisen før afgifter og moms.


Tabel 1. Nettopris for elektricitet august 2002 - september 2003

Pris øre/kWh

Hus-hold-ninger

Små
Virk-som-heder

Store
Virk-som-heder

Virk-som-
heder i Gns.

Nordpool
Spotpris
Vest

Nordpool
Spotpris
Øst

August

65,6

46,8

35,8

41,5

17,5

18,4

September

65,7

48,7

38,4

44,1

21,3

19,8

Oktober

65,8

50,1

40,9

46,6

22,1

23,6

November

65,8

51,8

43,6

49,3

26,6

32,1

December

66,6

53,0

45,0

50,6

31,6

53,4

Januar '03

70,6

57,4

49,5

54,9

35,1

52,2

Februar

74,5

63,2

47,9

53,3

32,9

36,2

Marts

74,0

61,2

51,5

53,9

25,9

28,6

April

72,8

59,5

46,1

52,0

20,4

22,3

Maj

67,7

55,6

46,3

51,1

21,2

21,9

Juni

67,1

54,7

47,6

51,9

19,9

19,8

Juli

64,8

52,8

49,0

52,1

24,5

21,4

August

64,0

51,9

48,7

52,8

26,7

25,7

September

65,2

52,6

48,0

52,3

 

 

Anm.: Nettoprisen er prisen ekskl. afgifter og moms.

I perioden august 2002 til januar 2003 steg spotpriserne i Vestdanmark fra 17,5 øre /kWh til 35,1 øre/kWh og i Østdanmark fra 18,4 øre/kWh til 52,2 øre/kWh. Den højere spotpris i januar 2003 skyldtes, at vandreserver i Norge og Sverige var små hvilket medførte, at priserne i løbet af vinteren blev presset op. I de efterfølgende måneder faldt spotpriserne hvilket bl. a. skyldes, at det milde vejr i Norge og Sverige medførte en reducering af elforbruget til opvarmning, hvilket fik efterspørgslen på el til at falde.

De højere spotpriser i perioden juli 2002 til januar 2003 har haft et vist gennemslag på forbrugerpriserne, hvor husholdninger og virksomheder har oplevet en prisstigning. jf. tabel 1. I juli 2003 er spotpriserne igen steget, hvilket bl.a. skyldes mangel på nedbør i det nordlige Skandinavien. Stigningen i spotpriserne i august skyldes især den varme og tørre sommer i Sydeuropa. Stigningen i spotpriserne har herefter haft indflydelse på priserne for husholdning og små virksomheder i september2003.

Husholdningernes elpris er fra august til september 2003 steget med 1,2 øre/kWh, medens den gennemsnitlige elpris for virksomheder i samme periode er faldet med 0,5 øre/kWh.

For de små kunder, der har årlig afregning, holder systemansvaret forholdet mellem markedsel og prioriteret el til fast pris konstant igennem et kalenderår, hvilket bl.a. fremgår for perioden juli - december 2002. For virksomheder, der har hyppigere afregning, skifter andelen fra måned til måned. Fra august 2002 til februar 2003 har virksomhedernes priser og prioriteret andel været stigende, men andelen i månederne marts 2003 og april 2003 igen har været faldende. Fra maj 2003 og frem til september 2003 har gennemsnittet i virksomhedernes priser og prioriteret andel igen været stigende.

Elprisstatistikken for september 2003 fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3 nedenfor.


De enkelte elementer i elprisen

Abonnementsbetaling
er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og

forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt på markedsvilkår bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Aftagerpligtig er den ved lov prioriterede el fra vedvarende energikilder som fx vindmøller. Fordelingen på markedsel og aftagerpligtig el er fastsat centralt af de system ansvarlige selskaber (Eltra og Elkraft) og varierer fra måned til måned for erhvervsvirksomheder.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til

transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør største delen af elprisen for husholdningerne.


El på markedsvilkår
Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. El på markedsvilkår fra august 2002 til september 2003

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder

August

19,1

18,6

September

19,4

18,8

Oktober

19,3

18,8

November

19,3

18,8

December

20,5

20,0

Januar ´03

29,8

29,3

Februar

34,0

34,0

Marts

33,8

33,8

April

33,7

33,6

Maj

26,5

27,0

Juni

25,7

25,6

Juli

24,7

24,6

August

23,5

23,4

September

24,5

24,4

Note : Forbrugerstørrelserne er : husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh.

El på markedsvilkår er en del af den samlede elpris. Det er den del af elprisen hvor der er kommet frit valg fra den 1. januar 2003. Fra det tidspunkt har de almindelige elkunder fået tilbud om nye leverandører. Den elpris husholdninger og virksomheder må betale for markedsdelen og aftagerpligtig el, sker imidlertid efter en sammenvejning for procentsatsen for miljøvenlige el, jf. tabel 3. Procentsatsen er centralt fastsat og varierer over måneder og landsdele. Af tabel 2 fremgår det at prisen for el på markedsvilkår fra august 2002 har været stigende fra måned til måned indtil prisen toppede i februar 2003. Herefter har prisen været faldende, men ligger i september 2003 for husholdninger på et niveau som er 5,1 øre/kWh højere end i september 2002. For små virksomheder har forholdet været det samme og i september 2003 ligger prisen på et niveau som er 5,6 øre/kWh højere end i september 2002.


Tabel 3. Elpris i september 2003

Pris i øre/kWh

Hushold-ninger

Små1)
virksomheder

Store1)
virksomheder

Virksom-heder i gns. 1)

Abonnement

14,3

0,6

0,0

0,0

Markedsdel2)

15,6

13,4

15,4

15,4

Aftagerpligtig
Heraf vind
Heraf andet

16,0
3,4
12,6

19,9
3,4
16,5

16,9
3,4
13,5

20,1
3,4
16,7

Netbetaling
Heraf PSO
Heraf transmission
Heraf til distribution

19,3
3,0
5,4
10,9

18,7
3,0
5,4
10,3

15,7
3,0
5,4
7,3

16,8
3,0
5,4
8,4

Nettopris

65,2

52,6

48,0

52,3

Moms og afgifter
Heraf CO2-afgift
Heraf elafgift og eldist.bidrag.
Heraf moms

99,6
10,0
56,6
33,0

10,0
9,0
1,0
-

0,4
0,3
0,1
-

7,7
7,0
0,7
-

I alt

164,8

62,6

48,4

60,0

Note 1: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser

Note 2 : For husholdningerne anvendes den gennemsnitlige årlige procentsats for den miljøvenlige el, svarende til årlig afregning. Markedsdelen af el er for virksomheder over 1 GWh beregnet som et vejet gennemsnit af spotprisen frem til dato og forwardprisen. Det vejede gennemsnit er tillagt en avance.

Det fremgår ved sammenligning med tal fra Eurostat, at elprisen - næsten uanset forbrugsstørrelse - har været stigende fra 2001 og til 2003, jf. figur 1.


Figur 1. Samlet elpris eksklusiv moms og afgifter

Figur 1. Samlet elpris eksklusiv moms og afgifter

Note: For 2002 er elprisen baseret på Energitilsynets nye statistik for elprisen. For 1990-2001 er elprisen baseret på Eurostats tal, jf. Electricity Prices. Husholdningerne hører til 3,5 MWh kategorien. Erhverv er de øvrige kategorier

Tallene eksklusiv moms og afgifter fremgår af figur 2 og figur 3.


Figur 2. Elprissammenligning for husholdningerne (3,5 MWh)

Figur 2. Elprissammenligning for husholdningerne (3,5 MWh)


Figur 3. Elprissammenligning for industri m. lille energiforbrug (2 GWh)

Figur 3. Elprissammenligning for industri m. lille energiforbrug (2 GWh)


Figur. 4 Elprissammenligning for industri m. stort energiforbrug (50 Gwh
)

Figur. 4 Elprissammenligning for industri m. stort energiforbrug (50 Gwh)

Dokumentation for beregningerne findes på Energitilsynets hjemmeside:
www.Energitilsynet.dk\Afgørelser
(direkte link til dokumentationsnotatet).

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO