Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2008 - Tilsynsafgørelser - varme

 • Sønderborg Fjernvarme - indregning af udgifter til energispareforanstaltninger i fjernvarmeprisen
  Dato: 15.12.2008Journalnr.: 4/0920-8901-0195
  Tilkendegivelse. Udgifter til energiovervågning er en energispareforanstaltning og dermed indregningsberettiget omkostning. To fremsatte forslag om etablering af energiovervågning hos større forbrugere var begge i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.
 • Problemstillinger vedrørende prisharmonisering og pris-differentiering i relation til fusioner og opkøb
  Dato: 15.12.2008Journalnr.: 4/0920-8901-0133
  Tilkendegivelse. Energitilsynet tilkendegav, at kollektiv virksomhed skal forstås, som den samlede virksomhed. Ved opkøb og fusioner kan der derfor ske prisharmonisering, men der kan prisdifferentieres i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler.
 • Dong Energy (Måbjergværket A/S)
  Dato: 29.09.2008Journalnr.: 4/0920-0600-0004
  Opfølgning på afgørelse. Energitilsynet tilsluttede sig Energiklagenævnets synspunkt om, at henlæggelser til nyinvesteringer omfatter henlæggelser til skrotning. Reglerne om henlæggelser til skrotning kan kun finde anvendelse, hvis datoen for skrotningen er dokumenteret i af godkendelse fra kommunalbestyrelsen.
 • Lemvig Varmeværk A.m.b.A. - kapitalindskud i Lemvig Kraftvarme A/S
  Dato: 29.09.2008Journalnr.: 4/0920-0200-0089
  Afgørelse. Renteudgifter til finansiering af den indskudte selskabskapital til etablering af et kraftvarmeværk, som producerer fjernvarmen til moderselskabet, kan indregnes i fjernvarmeprisen. En lovlig investering medfører, at de finansielle omkostninger dertil, må anses for at være indregningsberettigede omkostninger som dermed kan indregnes i fjernvarmen.
 • Frøstrup Fjernvarmeværk - opkrævning af effektbidrag ved anvendelse af omregnet forbrug
  Dato: 29.09.2008Journalnr.: 4/0920-8901-0201
  Tilkendegivelse. Varmeforsyningsloven regulerer ikke grundlaget for et værks effektbidrag. Ifølge praksis skal beregningsmetoden ske på et objektivt og sagligt grundlag. Det må anses for urimeligt, at effektbidrag varierer med den enkelte fjernvarmeforbrugers aktuelle aftag af energi kombineret med en minimumsdebitering, da bidraget så ikke afspejler forbrugernes træk på værkets kapacitet.
 • Ribe Fjernvarme - opkrævning af effektbidrag ved anvendelse af spidseffekt
  Dato: 29.09.2008Journalnr.: 4/0920-8901-0196
  Tilkendegivelse. Der er ikke i varmeforsyningsloven grundlag for at anvende maksimalbelastning som beregningsgrundlag for et værks effektbidrag, da denne beregningsmetode ikke relaterer sig til værkets faktiske omkostninger ved maksimalbelastningen og da metoden indeholder et væsentligt tilfældighedselement.
 • Københavns Energi, Bygas - ændrede betalingsbetingelser for kogegaskunder
  Dato: 23.06.2008Journalnr.: 4/0920-8901-0112
  Afgørelse. Levering af kogegas omfattet af varmeforsyningsloven. En gradvis ændring i betalingsbetingelserne fra bagudbetaling til forudbetaling for et halvt år er ikke i strid med varmeforsyningsloven, så længe en eventuel rentefordel kommer forbrugerne til gode. En fast betaling som ikke er afhængig af forbrug er dog i strid med varmeforsyningsloven.
 • Afskrivningsregler vedr. IT-udstyr
  Dato: 26.05.2008Journalnr.: 4/0920-8901-0182
  Tilkendegivelse. Energitilsynet kan ikke forhåndsgodkende økonomiske dispositioner, men kan i stedet give en generel udtalelse om en problemstilling. Varmeforsyningsloven indeholder ikke bestemmelser om straksafskrivning. Energitilsynet kan efter anmodning tage stilling til, om bestemmelsen i afskrivningsbekendtgørelsen (IT-udstyr må forstås som anlægsaktiv) kan anvendes på varmeforsyninger.
 • E.ON Varmes faste afgifter og incitamenter til energispareaktiviteter
  Dato: 28.04.2008Journalnr.: 4/0920-0101-0081
  Afgørelse. Opkrævning af fast afgift på baggrund af kvadratmeterareal er ikke i strid med varmeforsyningsloven. Energisparebekendtgørelsen og energispareydelsesbekendtgørelsen kan derfor lægges til grund for opkrævning af den faste afgift.
 • Aktiver i fjernvarmeværkerne (grundlag for fri og bunden egenkapital)
  Dato: 28.04.2008Journalnr.: 4/0920-8901-0235
  Tilkendegivelse. Energitilsynet har tilkendegivet at ”Administrationsgrundlag for fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981” skal tages til efterretning. Administrationsgrundlaget vedrører anvendelse af en udarbejdet komponentliste, hvori levetid og standardpriser er vurderet. Varmeforsyninger kan herefter frit vælge at anvende komponentlisten som opgørelsesmetode ved opgørelsen af aktiverne.
 • Politik for forelæggelse af sager for Energitilsynet
  Dato: 25.02.2008Journalnr.: 4/0603-0300-0017
  Tilkendegivelse. Energitilsynet vedtog politik for forelæggelse af sager for Energitilsynet, herunder Energitilsynets kompetenceområde, hvornår der kan ske delegation af afgørelseskompetence til sekretariatet og hvilke typer af sager, der skal forelægges Energitilsynet.
 • E.ON Varme Danmark Aps - Opfyldelse af en bestemmelse i varmeforsyningsloven om forbrugerindflydelse
  Dato: 28.01.2008Journalnr.: 4/0920-0101-0082
  Afgørelse. Energitilsynet vedtog, at selskabets vedtægter, efter forhandling med Energitilsynet, er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Energitilsynet anbefalede, at vedtægterne bringes i overensstemmelse med ”Retningslinjer for kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer til bestyrelsen”.
 • E.ON Varme Danmark ApS - Overholdelse af selskabets vedtægter om forbrugerindflydelse
  Dato: 28.01.2008Journalnr.: 4/0920-0200-0111
  Beslutning. Manglende overholdelse af selskabets egne vedtægter omkring forbrugerindflydelse i bestyrelsen medfører, at bestyrelsen ikke har været beslutningsdygtig i de afholdte møder hvor forbrugerrepræsentanterne ikke har været til stede. Tilsynet udtrykte skarp kritik af og vedtog skærpet tilsyn mht. overholdelse af forbrugerindflydelsesbestemmelserne.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO