Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Regulering

Kontrol af priser og leveringsbetingelser

I henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, kan Forsyningstilsynet gribe ind, hvis priser eller betingelser er urimelige.

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, opregner udtømmende, hvilke omkostninger de regulerede varmeforsyningsvirksomheder kan indregne i priserne. Såfremt en varmeforsyningsvirksomhed ved varmeårets slutning har oparbejdet en over – eller underdækning, skal denne indregnes i det følgende års varmepriser. Forsyningstilsynet kan, tillade, at indregningen sker over en længere periode. Der henvises til Forsyningstilsynets Vejledning om afvikling af over- og underdækning.

Varmeforsyningsloven indeholder ikke regler om, hvordan varmeforsyningsvirksomhedernes tarifering skal tilrettelægges. Reglerne herom er fastlagt i Forsyningstilsynets og Energiklagenævnets praksis. I henhold til denne praksis bør der tilstræbes en kostægte tarifering, således at den enkelte forbruger betaler de omkostninger, der er forbundet med dennes forbrug. 
 
Forsyningstilsynet kan, som anført, gribe ind hvis leveringsbetingelser kan anses for urimelige. Regler om hvornår en leveringsbetingelse kan anses for urimelig er fastlagt i Forsyningstilsynets praksis. Som eksempler på praksis vedrørende leveringsbetingelser kan nævnes: krav om depositumsstillelse, restanceinddrivelse, udtrædelsesgodtgørelse. 
 

Prisloftregulering

Forsyningstilsynet udmelder i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg den 15. oktober hvert år. Den 1. juli 2017 trådte bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg (prisloftbekendtgørelsen) i kraft. Bekendtgørelsen ophævede den tidligere prisloftbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012), og medfører, at der medregnes investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, som er foretaget af andre end anlæggets ejer, samt at der lægges den faktiske brændselsanvendelse til grund ved Forsyningstilsynets beregning af prisloftet. Reglerne i den tidligere prisloftbekendtgørelse videreføres, dvs. at der fortsat kun udmeldes ét prisloft for alle affaldsforbrændingsanlæg. Der tages udgangspunkt i de senest anmeldte priseftervisninger, herunder de anmeldte produktionsomkostninger og oplysninger om investeringer. Prisloftet aktualiseres ved at Forsyningstilsynet i henhold til bekendtgørelsens § 7 tillægger eller fratrækker eventuelle senere energiafgiftsændringer.  

Affaldsforbrændingsanlæg producerer varme (og el) ved forbrænding af affald. Prisen for affaldsvarme skal være i overensstemmelse med princippet om ”nødvendige omkostninger” i varmeforsyningslovens § 20, hvorefter de nødvendige omkostninger kan indregnes i prisen. Affaldsvarmen må ifølge dette princip ikke koste mere end den varme, som varmemodtageren selv kan producere varmen til eller købe fra tredjemand (substitutionsprincippet).  

Affaldsvarme er en del af en forenet produktion, hvor affald forbrændes, og der produceres varme og el. Det er derfor nødvendigt, at der sker en fordeling af affaldsforbrændingsanlæggets omkostninger mellem affald, varme og el, for at de nødvendige omkostninger til varmeproduktionen kan findes. Derved fastlægges den omkostningsbestemte pris.

Fællesomkostningerne kan kun fordeles ved brug af en fordelingsnøgle - dvs. et skøn. For at forhindre, at varmesiden kommer til at bære omkostninger, som skulle høre til affalds- eller el-siden, er der med prisloftreglerne fastsat et loft for videresalgsprisen på den varme, som affaldsforbrændingsanlægget sælger. Prisloftet sikrer således, at varmeforbrugerne alene bærer de omkostninger, der kan henføres til varmeproduktionen. 
 

Prisloft skal samtidig understøtte en økonomisk og miljømæssig effektivisering af affaldssektoren, og modvirke konkurrencevridning mellem affaldsforbrændingsanlæggene. Derfor fastsættes ét prisloft for alle affaldsforbrændingsanlæg, uanset beliggenhed. Prisloftet fastlægges til gennemsnitsprisen for opvarmet vand produceret på et centralt kraft-varme-anlæg. Prisloftet er således ens for alle og rimelig lavt idet de centrale kraft-varme-anlæg generelt har lave varmepriser.  

I henhold til reglerne skal affaldsvarmeprisen være den laveste af henholdsvis den omkostningsbestemte pris, substitutionsprisen eller prisloftet. Substitutionsprisen, er egenproduktionsprisen, eller den pris, som varmeværket alternativt kan købe varmen til.  

Der henvises til Energitilsynets udmelding, nu Forsyningstilsynets udmelding, af prislofter for de enkelte år under 'Prislofter'

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO