Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Priser og budget

Fra og med 1. januar 2015 skal alle indberetninger til Forsyningstilsynet, tidligere Energitilsynet, på varmeområdet foretages i Forsyningstilsynets elektroniske indberetningssystem, ENergiAnmeldelse Online (ENAO). Det følger af  anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet, som udnytter hjemlen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, til at gøre elektronisk anmeldelse obligatorisk fra 1. januar 2015. Anmeldelsesbekendtgørelsen kan findes her.

Anmeldelse til Forsyningstilsynet foretages ved at udfylde og indsende de indberetningsskemaer, der findes i ENAO og ved at vedlægge grundlaget for prisfastsættelsen som vedhæftede filer i ENAO.  ENAO kan tilgås via denne adresse:  https://enao.forsyningstilsynet.dk. Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelsesfrist: Priser og budget skal anmeldes inden budgetperiodens begyndelse og senest samtidig med prisernes ikrafttræden

--------------------------------------------------------------------------------------

Spørgsmål vedrørende ENAO eller indberetninger kan sendes til: 

ENAO-postkassen - enao_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

--------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelse

Efter varmeforsyningsloven skal priser for levering af opvarmet vand anmeldes til Forsyningstilsynet. Det vil sige, at prisen skal sendes ind til Forsyningstilsynet sammen med det grundlag, som prisen er fastsat på. Anmeldelse er en betingelse for, at prisen er gyldig.

Som grundlag for prisfastsættelsen skal der som minimum være et budget, og – hvis der i budgettet er omkostninger til henlæggelser – en investerings- og henlæggelsesplan.

Inden for varmeforsyningslovens område sker prisfastsættelse ud fra de nødvendige omkostninger efter det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip.

Det vil sige, at de kollektive varmeforsyningsanlæg ikke hos forbrugerne må opkræve mere end det, der dækker det konkrete anlægs nødvendige omkostninger. 

Anmeldelse af priser og budget foretages i indberetningsskemaet ”Budget og pris” i ENAO. ENAO kan tilgås via denne adresse: https://enao.energitilsynet.dk. Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre. 

Vejledning

Fremgangsmåden til anmeldelse af priser og budgetter er beskrevet i "Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning” og i Vejledning om indregning af afskrivninger og henlæggelser i varmeprisen. Bemærk: Reglerne for anmeldelse til Forsyningstilsynet er fra 1. januar 2015 ændret så elektronisk indberetning er obligatorisk.

Reglerne om anmeldelse findes i varmeforsyningslovens §§ 20, 20 b og 21 samt Forsyningstilsynets anmeldelsebekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1412 af 3. december 2018 om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft m.v.).

Se eventuelt også Forsyningstilsynets vejledning i håndbogen: Fjernvarmeprisen - rigtig første gang".  Bemærk: Fra og med 1. januar 2015 skal alle indberetninger til Forsyningstilsynet på varmeområdet foretages i Forsyningstilsynets elektroniske indberetningssystem. Kravet om elektronisk indberetning er ikke afspejlet i vejledningen.

Vejledning til elektronisk indberetning i ENAO kan findes her.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO