Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Forsyningstilsynet har 1. juli 2018 overtaget alle opgaver fra Energitilsynet. Det er på den baggrund, at der i teksten henvises til Energitilsynet:

Store forskelle i forbrugernes fjernvarmepriser

Der er mange årsager til prisforskellene, og Energitilsynets nye fjernvarmestatistik belyser en række faktorer, der kan have betydning for, at de dyreste fjernvarmeforsyninger er flere gange dyrere end de billigste.

Energitilsynets nye fjernvarmestatistik viser, at den dyreste fjernvarmeforsyning med en årlig pris på ca. 25.100 kr. for opvarmning af et standardhus har en pris, der er mere end 4 gange så høj som den billigste varmeforsyning, der har en årlig pris på 5.600 kr.

Fjernvarmestatistikken indikerer, at forhold som fx forsyningernes størrelse og primære brændselstype har betydning for forskellene i fjernvarmepriserne.

De store varmeforsyninger har således i gennemsnit en årlig varmepris, der er ca. 1.000 kr. lavere end de små forsyninger, mens affaldsbaserede varmeforsyninger i gennemsnit en varmepris, der er ca. 1.500 kr. lavere end varmeforsyninger, der primært bruger biobrændsel som halm og flis.

Statistikken viser imidlertid også, at der meget større forskelle på priserne inden for kategorierne af varmeforsyningernes størrelse, primærbrændsel, bymæssig beliggenhed og ejerskabstype, end der er forskel på gennemsnitspriserne for disse kategorier.

Fx er der for de små forsyninger ca. 18.600 kr. i prisforskel på den dyreste og billigste varmeforsyning. For varmeforsyninger, der primært bruger biobrændsel, er der ca. 18.100 kr. i prisforskel på dyreste og billigste varmeforsyning.

Resultaterne fra Energitilsynets nye fjernvarmestatistik flugter således med tidligere analyser om årsager til forskelle i fjernvarmepriserne. Fx har Energitilsynets analyse fra 2013 af årsager til prisforskelle i fjernvarmesektoren vist, at varmeforsyningernes størrelse, primærbrændsel, bymæssig beliggenhed og ejerskabstype tilsammen så ud til at kunne ”forklare” ca. to tredjedele af prisforskellene i sektoren.

Den sidste tredjedel af prisforskellene kan dermed skyldes andre faktorer som fx forsyningernes alder, afskrivningspolitik, effektivitet mv. Flere konsulenthuse har lavet analyser med tal for perioden 2012-2014, der har vist, at der er betydelige forskelle i varmeforsyningernes omkostningseffektivitet, når der forsøges taget højde for forskelle i selskabernes rammevilkår. Effektivitetsforskelle mellem varmeforsyningerne har også betydning for de prisforskellene, der er mellem fjernvarmevirksomhederne. 

Ud over prissammenligninger på tværs af kategorier viser fjernvarmestatistikken andre relevante figurer og nøgletal for forsyningerne i varmesektoren. Statistikken viser bl.a. fordelingen af indtægter for varmeforsyninger, der leverer til husstande, og forholdet imellem antallet af forsyninger og den samlede varmeleverance i MWh for forsyninger inden for kategorier som varmeforsyningernes størrelse, primærbrændsel, bymæssig beliggende og ejerskab.

Fjernvarmestatistikken baserer sig på Energitilsynets seneste varmeprisstatistik, hvor priserne er opgjort pr. august 2017 for et års opvarmning af en standardhus på 130 m2 med et årligt forbrug på 18,1 MWh.

Den nye fjernvarmestatistik findes her

1. Fjernvarmesektoren i samfundsøkonomien

1.1 Kort om fjernvarmesektorens økonomiske omfang

1.2 Fordelingen af fjernvarmeforsyningens indtægter

2. Priser på fjernvarme

2.1 Forsyninger sorteret efter pris pr. år

2.2 Forsyninger sorteret efter andel af samlet fjernvarmeleverance og andel af fjernvarmeforsyninger

2.3 Fjernvarmepriser opdelt efter ejerskabstype

2.4 Fjernvarmepriser opdelt efter bymæssighed

2.5 Fjernvarmepriser opdelt efter primær brændselstype

2.6 Fjernvarmepriser opdelt efter forsyningernes størrelse

2.7 Sammenfatning

3. Produktion af fjernvarme

3.1 Ejerskabstypens antalsmæssige og mængdemæssige andel af fjernvarmedistributionssektoren

3.2 Gennemsnitlig årssalg for fjernvarmeforsyninger opdelt efter ejerskabstype

3.3 Antalsmæssig og mængdemæssig andel af fjernvarmedistribution opdelt efter bymæssighed

3.4 Gennemsnitlig årssalg for fjernvarmeforsyninger opdelt efter bymæssighed

3.5 Antalsmæssig og mængdemæssig fordeling af forsyninger opdelt efter primær brændselstype

4. Bemærkninger til datagrundlaget

4.1 Generelle bemærkninger til datagrundlaget


Kontakt:

 Martin Windelin, kontorchef i Center for Varme, tlf.: 41 71 54 05, e-mail: mw@energitilsynet.dk.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO