Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Udvidet prisstatistik pr. 8. december 2014

Forsyningstilsynet har 1. juli 2018 overtaget alle opgaver fra Energitilsynet. Det er på den baggrund, at der i teksten henvises til Energitilsynet.

Energitilsynets statistik over fjernvarmepriser, opgjort pr. december 2014

Energitilsynets prisstatistik for december 2014 indeholder opdaterede priser for fjernvarme i Danmark og informationer om fjernvarmeforsyningernes prisændringer over de seneste to år. Prisstatistikken viser at priserne i gennemsnit er steget 0,7 pct. fra december 2013 til december 2014. Priserne og prisændringerne er baseret på fjernvarmeselskabernes prisanmeldelser til Energitilsynet. 

Udvidet prisstatistik for fjernvarmeområdet

Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal ifølge varmeforsyningsloven anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor til Energitilsynet. Energitilsynets prisstatistik udarbejdes på baggrund af fjernvarmeforsyningernes anmeldelser, og indeholder kun priser for selskaber, der leverer varme til husholdninger. Fjernvarmeforsyningerne indberetter i henhold til reglerne priser for to hypotetiske standardboliger til Energitilsynet, en bolig på 75 kvm, med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en bolig på 130 kvm, med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Priser og prisændringer er i det følgende opgjort for førnævnte bolig på 130 kvm og 18,1 MWh, benævnt ”standardbolig”. Prisstatistikken er lavet i fem opstillinger:  

  • en hvor forsyningerne er sorteret alfabetisk,
  • en hvor forsyningerne er sorteret efter prisen for at opvarme en standardbolig,
  • en hvor forsyningerne er sorteret alfabetisk,
  • en hvor forsyningerne er sorteret efter prisen for at opvarme en standardbolig,
  • en hvor forsyningerne er sorteret efter den etårige prisændring i procent, fra 2013-2014
  • en hvor forsyningerne er sorteret efter den toårige prisændring i procent, fra 2012-2014
  • en hvor forsyningerne først er opdelt efter hvilken region forsyningerne er placeret i og dernæst sorteret efter prisen for at opvarme en standardbolig. 

Alle fem opstillinger indeholder de samme informationer, men er blot sorteret eller inddelt forskelligt.  

Grundlag for priserne

Priserne i prisstatistikken er de priser, de enkelte fjernvarmeforsyninger senest har anmeldt til Energitilsynet, der har ikrafttrædelsesdato til og med 8. december 2014. Priserne angives pr. MWh og som samlet beløb for to hypotetiske standardboliger, en bolig på 75 kvm med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en bolig på 130 kvm og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Alle priser er oplyst inkl. moms.

Priserne siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig i et givent område. For at beregne den faktiske pris er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i din boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag) og tager summen af det faste og variable bidrag. Informationerne til at lave konkrete beregninger for din bolig findes i din varmeforsynings takstblad, som ofte er tilgængelige på din forsynings hjemmeside. Ellers vil det kunne rekvireres hos din forsyning.

Beregningsgrundlag for prisændringer

De etårige prisændringer er beregnet på baggrund af fjernvarmepriserne opgjort pr. december 2013 sammenlignet med priser opgjort pr. december 2014. Ligeledes er de toårige prisændringer beregnet på baggrund af fjernvarmepriserne opgjort pr. december 2012, sammenlignet med priser opgjort pr. december 2014. Prisstatistikken viser både den nominelle prisændring (prisændring i kroner) og den procentvise prisændring opgjort for en bolig på 130 kvm for hhv. et- og toårige prisændringer. Dette gøres, da en nominel prisstigning på fx 1.000 kr., kan føre til vidt forskellige prisændringer i pct. for de enkelte forsyninger, selvom beløbet nominelt er det samme.

Det er ikke alle fjernvarmeforsyninger, hvor der er grundlag for at sammenligne priserne pr. december ét år med priserne pr. december et eller to år senere: Hvis en fjernvarmeforsyning har indgået i en fusion, fission eller først er blevet oprettet i f.eks. 2013 er der ikke altid grundlag for at beregne prisændringen for den pågældende forsyning. Har en varmeforsyning ikke tidligere leveret direkte til kunder i beboelseslejligheder og enfamilieshuse er der ligeledes ikke grundlag for at opgøre prisudviklingen for den pågældende forsyning. Endelig kan der – af forskellige årsager – være tilfælde, hvor der ikke var en up-to-date varmepris for en given forsyning i ét år, hvorfor der ikke er grundlag for at beregne en et- eller toårig prisændring for den pågældende forsyning. I prisstatistikken opgjort pr. december 2012 var det derudover tilfældet, at flere forsyninger ikke havde en up-to-date pris, hvorfor det ikke er muligt at beregne en et- eller toårig prisændring for de pågældende forsyninger. Forsyninger, hvor der ikke er grundlag for at opgøre prisændringer er markeret med n/a (not available) i de pågældende kolonner.

De et- og toårige prisændringer er beregnet på baggrund af fjernvarmeforsyningernes lovpligtige prisanmeldelser til Energitilsynet. Energitilsynet godkender ikke fjernvarmeforsyningernes priser og prisanmeldelser. Henvendelser vedrørende fjernvarmeforsyningernes prisændringer skal derfor rettes til fjernvarmeforsyningerne, og ikke til Energitilsynet. 

Fakta om fjernvarmepriser og prisændringer

Varmeforsyningslovens bestemmelser indebærer, at fjernvarmeselskaberne er underlagt et princip om nødvendige omkostninger, hvor varmepriserne over tid ikke må overstige fjernvarmeforsyningernes nødvendige omkostninger. Selv om fjernvarmeforsyningerne er underlagt et princip om nødvendige omkostninger kan der forekomme store, omkostningsmæssigt begrundede prisudsving, der ikke afspejler den generelle prisudvikling hos en given forsyning. Nogle af de mest almindelige forhold, der kan føre til prisudsving og prisændringer, er:

Over/underdækning: Varmeforsyningerne må indregne nødvendige omkostninger i varmeprisen sådan som de er defineret i varmeforsyningsloven. Når året er omme skal varmeforsyningen opgøre deres over-/underdækning. En overdækning fremkommer når virksomheden ved regnskabsårets afslutning har flere realiserede indtægter end realiserede nødvendige omkostninger. En underdækning fremkommer, hvis virksomheden ved regnskabsårets afslutning har flere realiserede nødvendige omkostninger end realiserede indtægter. Hvis en varmeforsyning fx i regnskabsåret 2013 har flere indtægter end omkostninger opstår en overdækning, der indregnes i priserne for året efter (i 2014), så varmeforsyningens indtægter i 2014 bliver lavere end omkostningerne, og overdækningen fra 2013 dermed tilbageføres til forbrugerne. Priserne i 2014 bliver altså ’unaturligt’ lave i forhold til det generelle omkostningsniveau og forsyningen vil fremstå med en prisnedsættelse fra 2013 til 2014.

Hvis den pågældende forsyning i stedet havde flere omkostninger end indtægter i 2013 opstår en underdækning, som ved indregning i priserne kan medføre en midlertidig prisstigning for forbrugerne i 2014.

Udsving i markedspriser på brændsel: En stor del af fjernvarmeforsyningernes indtægter anvendes til køb af brændsel, og derfor er fjernvarmeforsyningernes priser meget påvirkelige af udviklingen i markedspriserne på et givent brændsel.

Fusioner eller overtagelser: Fusioner eller overtagelse kan medføre store prisændringer i de omfattede forsyningsområder, især hvis der er stor prisforskel mellem de forsyninger, der fusioneres/overtages.

Nye afgifter og ændring i eksisterende afgiftssatser: Fjernvarmeforsyningernes omkostninger påvirkes betydeligt af afgifter på brændsler til varmeproduktion. Historisk set er der løbende blevet indført, ændret eller afskaffet afgifter på brændsler til varmeproduktion.

Henlæggelser og afskrivninger: Fjernvarmeforsyninger har mulighed for at henlægge (spare op) til konkrete fremtidige investeringer. Henlæggelser kan derfor medføre højere priser i perioden op til en investering, og lavere priser efter investeringen er gennemført.

Ud over ovenstående forhold kan ekstraordinære engangsomkostninger også ligge til grund for de prisændringer, der fremgår af prisstatistikken for december 2014. Flere af de ovenfor nævnte forhold giver kun anledning til midlertidige prisændringer, som ikke afspejler den generelle prisudvikling i forsyningen, og prisstatistikken skal derfor fortolkes under hensyn til at nogle prisændringer i en vis udstrækning er midlertidige prisudsving. 

Priser og etårige prisændringer december 2014

Figur 1: Fjernvarmepriser for en standardbolig, sorteret efter varmepris pr. december 2014.

Kilde: Fjernvarmeforsyningernes prisanmeldelser til Energitilsynet fra og med december 2013 til december 2014. 

Anm.: Der anvendes en standardbolig på 130 kvm., med et varmeforbrug på 18,1 MWh årligt.

Figur 1 er lavet på baggrund af priser fra prisstatistikken for december 2014, sorteret efter prisen for opvarmning af en bolig på 130 kvm. Det fremgår, at 192 af 425 (45 pct.) fjernvarmeforsyninger har priser på under 15.000 kr. pr. år, og hele 372 forsyninger (88 pct.) har priser på under 20.000 kr. En lille gruppe på blot 8 forsyninger (2 pct.) skiller sig ud ved at have varmepriser, på over 25.000 kr. pr. år. for at opvarme en bolig på 130 kvm.

Figur 2: Etårig prisændring i procent for en standardbolig, sorteret efter størrelse, pr. december 2014.


Kilde: De etårige prisændringer er beregnet på baggrund af fjernvarmeforsyningernes prisanmeldelser gældende pr. december 2013 (anmeldt i 2012/13) og fjernvarmeforsyningernes prisanmeldelser gældende pr. december 2014 (anmeldt i 2013/14). Prisændringer for 420 af 426 forsyninger i prisstatistikken indgår i figuren, de resterende 6 forsyninger indgår ikke da prisændringen ikke kan beregnes for disse forsyninger.
Anm.: Der anvendes en standardbolig på 130 kvm., med et varmeforbrug på 18,1 MWh årligt.

Figur 2 er baseret på data fra prisstatistikken for december 2014, sorteret efter prisændring og viser de etårige varmeprisændringer i procent for en bolig på 130 kvm. Figuren viser, at 304 af 420 (72 pct.) af fjernvarmeforsyningerne, hvor den etårige prisændring kan beregnes, enten har uændrede priser eller lavere priser i forhold til prisstatistikken fra december 2013. 19 forsyninger har sænket priserne med mere end 20 pct. og en enkelt forsyning har mere end halveret prisen i løbet af det seneste år. Fra 2012 til 2013 havde kun 198 af 410 forsyninger (48 pct.) lavere eller uændrede priser.  

Blandt de fjernvarmeforsyninger, der har hævet priserne det seneste år er der for langt de flestes vedkommende (94 af 116 forsyninger med prisstigninger) tale om moderate prisstigninger på under 10 pct.. Kun en enkelt forsyning har en etårig prisstigning på over 20 pct. hvilket er betydelig færre end året før, hvor hele 15 forsyninger havde en etårig prisstigning på over 20 pct.

Årsagen til prisændringerne blandt de 8 forsyninger med de største stigninger er bl.a. øgede udgifter til varmekøb og indførslen af forsyningssikkerhedsafgiften på fossile brændsler, såsom f.eks. olie og naturgas. Flere af forsyningerne med de største etårige prisstigninger havde i priserne pr. december 2013 indregnet en overdækning, der nedbragt varmepriserne, og bortfaldet af denne overdækning har medført en prisstigning. Omvendt har andre forsyninger haft en underdækning i den periode, hvor priserne pr. december 2013 blev opgjort, som opkræves gennem højere priser i 2014. I tilfælde hvor prisstigningen skyldes udligning af en over- eller underdækninger er der hovedsageligt tale om midlertidige prisudsving.

Blandt forsyningerne med de fem største prisnedsættelser er den primære årsag til prisændringen betragtelige fald i produktionsomkostningerne. For nogle af forsyningerne skyldes dette fald, at biobrændsler nu bliver anvendt som supplement til, eller erstatning for, naturgas. For en enkelt forsyning skyldes prisnedsættelsen at forsyningen er begyndt at aftage industriel overskudsvarme, som (delvis) erstatning for egenproduktion af fjernvarme.

For spørgsmål til årsagen til enkeltforsyningers prisstigning eller prisfald henvises til den pågældende forsyning.

Gennemsnitlige årlige prisændringer over to år

Energitilsynet har nu udgivet en prisstatistik over prisændringer to år i træk, hvilket giver mulighed for at observere udviklingen i fjernvarmepriser over flere år, for hvert enkelt fjernvarmeforsyning. På baggrund af fjernvarmeforsyningernes etårige prisændringer for 2012/13 og 2013/14 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den gns. årlige prisændring for hver fjernvarmeforsyning.

Figur 3: Gennemsnitlig årlig prisændring i procent for en standardbolig, sorteret efter størrelse fra december 2012 til december 2014

 

Kilde: De gennemsnitlige årlige prisændringer er beregnet på baggrund af fjernvarmeforsyningernes prisanmeldelser gældende pr. december 2012 (anmeldt i 2011/12) og fjernvarmeforsyningernes prisanmeldelser gældende pr. december 2014 (anmeldt i 2013/14). Prisændringer for 401 af 426 forsyninger i prisstatistikken indgår i figuren, de resterende 25 forsyninger indgår ikke da prisændringen ikke kan beregnes for disse forsyninger. De gennemsnitlige årlige prisændringer er beregnet vha. geometrisk gennemsnit.
Anm.: Der anvendes en standardbolig på 130 kvm., med et varmeforbrug på 18,1 MWh årligt.

Figur 3 er baseret på data fra prisstatistikken for december 2014, sorteret efter prisændring og viser de gennemsnitlige årlige varmeprisændringer for 2012-14 i procent for en bolig på 130 kvm. Figuren viser, at 212 af 401 (53 pct.) af fjernvarmeforsyningerne, i gennemsnit har enten uændrede priser eller faldende priser. 30 forsyninger har gennemsnitlige årlige prisfald på mere end 10 pct. I den modsatte ende har 8 forsyninger haft en årlig prisstigning på mere end 10 pct. i gennemsnit.

Blandt fjernvarmeforsyninger med de mest markante toårige prisændringer er størstedelen af prisændringen typisk indtruffet over et år.

Prisudvikling for hver varmeforsyning dec. 2012 til dec. 2014

To forsyninger, der i figur 3 fremstår med sammenlignelige gennemsnitlige prisændringer set over to år kan have haft en meget forskellig prisudvikling i 2012/13 og 2013/14. For eksempel har nogle forsyninger med store prisændringer har haft en jævn prisudvikling med støt stigende eller faldende priser, imens andre har haft en stor prisændring det ene år, og konstante priser det andet år.

I figur 4 nedenfor er de store forskelle i fjernvarmeforsyningernes individuelle prisudvikling fra december 2012 til december 2014 forsøgt illustreret.

Figur 4: Fjernvarmeforsyningernes prisændringer for december 2012/13 og december 2013/14

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af prisanmeldelser fra fjernvarmeforsyninger med distribution til slutbrugere af fjernvarme gældende pr. december i hvert af årene 2012-2014. Prisændringerne er beregnet på baggrund af priserne opgjort pr. december ét år, sammenholdt med priserne opgjort december året før.

De 189 af 401 (47 pct.) fjernvarmeforsyninger, der set over de seneste 2 år har haft stigende priser er markeret med røde krydser i figur 4 ovenfor. De blå cirkler i figur 4 markerer omvendt de 212 varmeforsyninger, der set over de seneste to år har haft konstante eller faldende priser.

Den sorte linje i figur 4 viser, hvilke kombinationer af etårige prisændringer i de to år, der samlet set giver uændrede priser over de to år. Årsagen til at linjen er kurvet er at fx et prisfald på 50 pct. det første år efterfulgt af en prisstigning på 50 pct. året efter, samlet set giver et prisfald – faktisk vil prisen i dette eksempel være faldet 25 pct. i forhold til udgangspunktet. Var prisen i stedet steget 100 pct. i år 2 ville prisændringen over to år være 0. Kurven i figuren afspejler netop kombinationer af prisændringer, der samlet set giver uændrede priser.

De røde krydser, der ligger tæt på den sorte linje markerer fjernvarmeforsyninger, der over de seneste to år har haft svagt stigende priser, imens de krydser, der ligger langt fra den sorte linje markerer forsyninger, der har haft store prisstigninger over de seneste to år.  Tilsvarende markerer blå cirkler, der ligger langt fra den sorte linje fjernvarmeforsyninger, der over de seneste to år har haft store prisfald.

Ud fra figur 4 kan det være svært at se, hvor stor en samlet toårig prisændring et givent kryds eller en given cirkel afspejler. Derfor er der i figur 5 nedenfor indtegnet kurver, der viser, hvor langt fra den sorte linje en virksomhed skal ligge, for at det er udtryk for en prisændring på hhv. 10- og 20 pct.

Figur 5: Fjernvarmeforsyningernes prisændringer for december 2012/13 og december 2013/14 med niveau-kurver

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af prisanmeldelser fra fjernvarmeforsyninger med distribution til slutbrugere af fjernvarme gældende pr. december i hvert af årene 2012-2014. Prisændringerne er beregnet på baggrund af priserne opgjort pr. december ét år, sammenholdt med priserne opgjort december året før.

Det fremgår af figur 5 at tætheden af cirkler og krydser er størst i området mellem hhv. 0 og -10 pct. og 0 og +10 pct. Helt præcist har 244 af 401 forsyninger svarende til 60 pct., prisændringer fra december 2012 til december 2014 på mellem -10 og + 10 pct. Mere end halvdelen af fjernvarmeforsyningerne med uændrede eller faldende priser (126 af 212 forsyninger) har et samlet prisfald på 0 til 10 pct. fra december 2012 til december 2014. I perioden har 12 virksomheder (3 pct.) haft en samlet prisstigning på over 20 pct., imens 28 virksomheder (7 pct.) har sænket priserne med mere end 20 pct.

Kontakt: Pressehenvendelser: Martin Windelin, kontorchef i Center for Varme, tlf: 41 71 54 05, e-mail: mw_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk . Øvrige henvendelser: Per Vogelius, fuldmægtig i Center for Varme, tlf: 41 71 53 88, e-mail: pnv_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk.  

Udvidet prisstatistik for december 2014
Prisstatistikken og den tilhørende pressemeddelelse kan hentes nedenfor:

Pressemeddelelse vedrørende prisstatistikken december 2014.

Udvidet prisstatistik, sorteret alfabetisk.xls

Udvidet prisstatistik, regionsopdelt.xls

Udvidet prisstatistik, sorteret efter prisniveau.xls

Udvidet prisstatistik, sorteret efter 1-årig prisændring.xls

Udvidet prisstatistik, sorteret efter 2-årig prisændring.xls

Udvidet prisstatistik, sorteret alfabetisk.pdf

Udvidet prisstatistik, regionsopdelt.pdf

Udvidet prisstatistik, sorteret efter prisniveau.pdf

Udvidet prisstatistik, sorteret efter 1-årig prisændring.pdf

Udvidet prisstatistik, sorteret efter 2-årig prisændring.pdf

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO