Projekt om ensartethed, gennemsigtighed og omkostningsægthed i de kommunale affaldsgebyrer

25-04-2024

Projektet har til formål at afdække de nuværende regler og praksis for affaldsgebyrer samt komme med anbefalinger til ændringer af samme.

Projektet forventes afsluttet i 2024.

Politiske aftaler

Projektet udspringer af den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra juni 2020, der bl.a. sigter mod at fremme affaldssortering og genanvendelse med henblik på at opnå en positiv klimaeffekt. Aftalen var bl.a. grundlag for indførelse af indsamling af 10 affaldsfraktioner ved de danske husstande.

Der blev indgået aftale om, at der skal ske omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i affaldsgebyret, således at borgerne generelt ikke vil opleve stigninger i gebyret på baggrund af en strømlining af affaldssorteringen. I en opfølgende aftale fra august 2022 blev der lagt op til nye regler og et økonomisk tilsyn, der skal sikre øget gennemsigtighed, ensartethed og omkostningsægthed i affaldsgebyrerne.

Find ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” her

Find opfølgende aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” her

Første delrapport

Forsyningstilsynet har i samarbejde med revisionsfirmaet BDO og advokaterne Bech-Bruun udarbejdet rapporten ”Kommunale affaldsgebyrer – Hvordan sikres gennemsigtighed, ensartet og omkostningsægthed”. Rapporten afdækker uklarheder i gældende regler og varierende praksisser i kommunerne, hvilket udfordrer overvågning og analyse af affaldsgebyrer på tværs af landet samt omkostningsopgørelser for affaldshåndtering.

Find rapporten her

Den første delrapport danner grundlag for det videre arbejde, hvor konkrete forslag til ændringer i de gældende regler vil blive præsenteret. Projektet vil også inkludere udarbejdelse af kontoplan, konteringsinstruks, gebyrberegningsmodel og vejledning samt revisionsinstruks, der skal understøtte kommunernes arbejde med området.

Orienteringsmøde

Forsyningstilsynet orienterede om første delrapport og besvarede spørgsmål på et virtuelt orienteringsmøde for alle interesserede parter den 13. maj 2024.

Du kan se webinaret her

Du kan se slides fra webinaret her

Kontakt