Afgørelse af generelle tilslutningskrav for nye forbrugsanlæg og distributionssystemer tilsluttet TX, samt nye enheder der leverer efterspørgselsreaktion

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse vedrørende de af Energinet anmeldte generelle tilslutningskrav, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer, artikel 12-29

Energinet.dk har den 7. september 2018 anmeldt forslag om generelle tilslutningskrav for nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer i henhold til art. 6, stk. 4, i DCC-forordningen.

Energinet har anmeldt forslaget i sin egenskab som Transmissionssystemoperatør (TSO). Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger af DCC artikel 6, stk. 1 og 6, at den regulerende myndighed (Forsyningstilsynet) skal godkende forslaget og, at der skal træffes afgørelse senest 6 måneder efter anmeldelsen.
De generelle krav fra Energinet vil alene komme til at gælde for nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer, samt nye forbrugsenheder, der anvendes af et forbrugsanlæg eller et lukket distributionssystem til at levere ydelser vedrørende efterspørgselsreaktion. Det præcise anvendelsesområde findes i DCC art. 3 og 4.

Kravene vil uanset Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse, først finde anvendelse fra d. 18. august 2019, jf. DCC art. 59. 18/16187 

REDAKTIONEL KORREKTION

Der er den 27. november 2020 foretaget en redaktionel korrektion med hensyn til hjemlen for krav fastsat til forbrugsenheder der leverer efterspørgselsreaktion på baggrund af frekvensregulering.

Hjemlen for krav til forbrugsenheder der leverer efterspørgselsreaktion på baggrund af frekvensregulering ændres fra Forordning (EU) 2016/1388 (DCC) artikel 28 til forordningens artikel 29.

Korrektion sker på baggrund af henvendelse fra Energinet.

Hjemlen til krav fastsat til forbrugsenheder der leverer efterspørgselsreaktion på baggrund af frekvensregulering fastsætter herefter på baggrund af forordning (EU) 2016/1388 (DCC) artikel 29.

Korrektionen indeholder alene en redaktionel ændring, og indeholder ingen ændring af gældende krav til forbrugsenheder der leverer efterspørgselsreaktion på baggrund af frekvensregulering.

Forsyningstilsynets afgørelse af 27. maj 2019 er fortsat gældende, og den redaktionelle ændring berører ikke gyldigheden af Forsyningstilsynets afgørelse.

De samlede gældende krav for anlæg omfattet af DCC-forordningen fremgår af dokumentet ”Gældende tekniske krav for nettilslutning af forbrugsanlæg og distributionssystemer”.