Afgørelse i sag om målested: FynsNet og Ravdex

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at det meddeles Ravdex A/S og FynsNet a.m.b.A., at det ikke findes urimeligt, at FynsNet a.m.b.a. foretager afregningsmåling på 10 kV-siden af Ravdex A/S’s 60/10 kV station i Birketve

Ravdex A/S ønsker alene at skulle betale for nettabet i de transformerstationer (transformering af strøm fra 60 kV til 10 kV), som direkte berører Ravdex. Ravdex ønsker derfor, at målingen af elforbruget skal ske direkte på "60 kV-siden" i transformerstationen i stedet for som nu på "10-kV-siden".

Strømmen til Ravdex ledes igennem FynsNets ledninger, idet FynsNet er det regionale transmissionsselskab. Nettabet i den enkelte transformerstation måles ikke. Nettabet i samtlige 122 transformerstationer (60 til 10 kV) i FynsNet indgår sammen med nettabet på transmissionsledningerne i øvrigt samlet i FynsNets nettarif. Transformerstationerne i FynsNets område ejes ikke af FynsNet, men af de enkelte netselskaber.

Netselskaberne - herunder Ravdex - ejer "60 til 10 kV"-transformerstationerne, og med den nuværende omkostningsfordeling mener Ravdex ikke, at der er tilstrækkelig tilskyndelse til at vælge transformerstationer, der har det mindst mulige nettab. Netselskabet bærer omkostningen ved transformerstationen, men selskabet opnår alene 1/122 af besparelsen i form af lavere nettab. Ravdex mente i øvrigt, at selskabet havde etableret en transformer med et lille tomgangstab og belastningstab.

Energitilsynet traf afgørelse om, at det meddeles Ravdex A/S og FynsNet a.m.b.A., at det ikke findes urimeligt, at FynsNet a.m.b.a. foretager afregningsmåling på 10 kV-siden af Ravdex A/S's 60/10 kV station i Birketved. 4/0720-0102-0002

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.