Afgørelse om ændret metode for kapacitetsberegning i CCR Nordic

I denne sag har Forsyningstilsynet taget stilling til Energinets anmeldelse af ændrede metoder til kapacitetsberegning i kapacitetsberegningsregion Norden

Energinets anmeldelse er indgivet med hjemmel i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger.

Anmeldelsen indebærer, at der fastsættes mere præcise regler for behandlingen af driftsmæssige sikkerhedsgrænser i kapacitetsberegningen. Driftsmæssige sikkerhedsgrænser er de fysiske begrænsninger i elsystemet, og kapacitetsberegningen er fastsættelsen af, hvor meget kapacitet der er tilgængeligt for handel med el mellem lande og budområder. Metoden definerer det tekniske format for sikkerhedsgrænserne og specificerer, hvorledes transmissionssystemoperatørerne skal levere sikkerhedsgræn-serne til den ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning i Norden.

Forsyningstilsynet har tidligere truffet afgørelse af 16. juli 2018 om godkendelse af metoden for kapacitetsberegning i kapacitetsberegningsregionen Norden.

Forsyningstilsynet finder, at anmeldelse opfylder de formelle krav i forordning 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger.

Forsyningstilsynet bemærker, at ændringerne til metoden ikke vil have en negativ indvirkning på andre godkendte metoder eller på implementeringsprocessen for flowbased kapacitetsberegningsmetode.

I begrundelsen for afgørelse lægger Forsyningstilsynet bl.a. vægt på, at ændringerne sikrer en bedre koordination i fastsættelsen af sikkerhedsgrænserne i Norden, der an-vendes som et input til at fastsætte kapaciteten mellem budområdegrænser til det optimale niveau.

Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse endvidere vægt på at metoden fjerner eventuelle forskelle mellem de nordiske TSO’er i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsgrænserne i kapacitetsberegningen.

Det indgår desuden i Forsyningstilsynets begrundelse, at forslaget til ændringer fuldt ud medtager de forhold, som de regulerende myndigheder, herunder Forsyningstilsynet, havde inkluderet i anmodningen om ændringer til kapacitetsberegningsmetoden, som blev sendt til Energinet den 20. december 2018.

Ud fra en samlet gennemgang af anmeldelsen vurderet op imod forordningens krav finder Forsyningstilsynet, at anmodningen om ændringer til kapacitetsberegningsmetode hjælper med til opfyldelsen af disse ved at sikre optimal udnyttelse af transmissionsinfrastrukturen.

På baggrund af disse betragtninger finder Forsyningstilsynet, at Energinets anmeldelse om ændringer til metoden for kapacitetsberegning i Norden kan godkendes.