Afgørelse om Cerius A/S´ brud på reglerne om særskilt identitet

Forsyningstilsynet har den 27. marts 2020 rettet henvendelse til Cerius A/S på baggrund af modtaget klage over manglende overholdelse af reglerne om særskilt identitet i § 20 b i lov om elforsyning i forbindelse med et stillingsopslag hos SEAS-NVE Holding A/S (nu Andel Holding A/S).

I en redegørelse af 23. april 2020 har Cerius A/S redegjort for sagen og de efterfølgende skærpende tiltag, som hændelsen har givet anledning til. Forsyningstilsynet lægger i afgørelsen vægt på, at Cerius A/S har reageret hurtigt og gennemført effektive tiltag for at imødekomme gentagelser af sådanne tilfælde fremover.

Cerius A/S har af egen drift skærpet de interne reglerne om overholdelse af særskilt identitet op, hvilket anses for tilstrækkeligt til fremover at opfylde kravet om særskilt
identitet. Forsyningstilsynet påtaler på denne baggrund, at Cerius A/S ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at SEAS-NVE Holding A/S i forbindelse med stillingsopslaget har overholdt reglerne om særskilt identitet, idet SEAS-NVE Holding A/S´s beskrivelse af netvirksomheden Cerius A/S samt anvendelse af et billede med Cerius A/S´ navn i forbindelse med opslaget til besættelse af en stilling i virksomheden SEAS-NVE Holding A/S var egnet til at skabe uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet fra de vertikalt integrerede virksomheder i SEAS-NVE-koncernen.

Find afgørelsen til højre på denne side.