Afgørelse om Dong Energys leveringsbetingelser

Energitilsynet har tilkendegivet, at et netselskab og et selskab med bevilling til forsyningspligt ikke kan fastsætte en modregningsadgang i deres leveringsbetingelser for tilgodehavender og krav, som selskaberne måtte have i forhold til deres fælles kunder

I forbindelse med DONG Energys overtagelse af Frederiksberg Elnet A/S og Frederiksberg Forsyning A/S i 2007 blev selskabernes leveringsbetingelser ændret. Energitilsynet modtog den 1. juli 2008 en klage over en bestemmelse i leveringsbetingelserne, hvorefter DONG Energy forbeholder sig ret til at modregne mellem kundernes forfaldne tilgodehavender og forfaldne gæld blandt selskabets nærmere angivne datterselskaber.

Ifølge elforsyningsloven skal handel, netvirksomhed og transmissionsvirksomhed holdes adskilt. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at leveringsbetingelserne er i strid med elforsyningsloven, da modregningsadgangen kan føre til en omgåelse af dette adskillelseskrav. 

Hertil kommer, at der i elforsyningsloven stilles krav om, at kollektive elforsyningsselskaber skal stille deres ydelser til rådighed på rimelige vilkår. For elhandelsvirksomheder er dette krav i forhold til forbrugerne understreget i bekendtgørelsen om forbrugerbeskyttelse. Sekretariatet vurderer, at DONG Energys leveringsbetingelse, idet den er i strid med elforsyningsloven, ikke er rimelig.

DONG Energy har i høringsfasen meddelt sekretariatet, at netselskaberne og selskaberne med forsyningspligt er indstillede på at lade bestemmelserne om modregningsadgangen udgå af sine leveringsbetingelser, og at leveringsbetingelserne vil blive ændret i overensstemmelse hermed senest med virkning fra udgangen af november 2009. 4/0720-0101-0121

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.