Afgørelse om elnetvirk-somheders investering i fjernaflæste målere

Energitilsynet har truffet afgørelse om den beregningsmodel, som elnetvirksomhederne skal anvende til forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse med investering i fjernaflæste målere

Elnetvirksomheder skal sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen (og dermed indtægtsrammen)

for netvirksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som følge af kravene i den såkaldte målerbekendtgørelse. 

En udskiftning eller opgradering af eksisterende målere til fjernaflæste målere giver anledning til tre typer af forhøjelser af reguleringsprisen, nemlig som følge af: 

  1. Dokumenterede meromkostninger ved fremrykning af investeringer som følge af tidsfristen den 31. december 2020
  2. Dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste målere, der opfylder de tekniske krav i målerbekendtgørelsen
  3. Øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om indsendelse af timemålte forbrugsdata

Energitilsynet har sigtet efter, at modellen for forhøjelser af reguleringsprisen (indtægtsrammeforhøjelsen) i forbindelse med installation af fjernaflæste målere i hovedtræk følger principperne i den model, der anvendes til beregning af indtægtsforhøjelser for nødvendige nyinvesteringer, som Energitilsynet har truffet afgørelse om den 23. juni 2010 (j.nr. 14/08902).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018