Afgørelse om Energinet.dks målerforskrift

Energitilsynet har truffet afgørelse om at bemyndige sekretariatet til at indgå forhandling med Energinet.dk, så reglerne fremgår så klart, at der i tilfælde af et netselskabs manglende overholdelse af forskriftens regler, H2, kan udstedes bøde efter udstedelse af påbud fra Energitilsynet

Energitilsynet har med den såkaldte systemansvarsbekendtgørelse fået tilsyns- og klagekompetencen for målerforskrifterne, som indeholder krav til net- og transmissionsvirksomhedernes målinger af forbrug, produktion og eludveksling. Det er Energinet.dk, som har ansvaret for at udarbejde målerforskrifterne.

Energinet.dk har den 20. november 2006 anmeldt sin reviderede målerforskrift.

Målerforskriften er revideret bl.a. med henblik på at kunne indgå som grundlag for Energitilsynets udstedelse af en eventuel tvangsbøde til et netselskab, som ikke måtte levere måledata i overensstemmelse med elforsyningslovens krav i medfør af § 22, stk. 3, hvorefter disse skal "forsyne brugere af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af elektricitet, der transporteres gennem netvirksomhedens net."

Forskriftens regler for tidsfrister og kvalitetskrav vurderes i den nuværende udformning ikke at være egnet som grundlag for udformning af bødepålæg. Indføjelsen vedrørende tvangsbøder anses heller ikke for tilstrækkelig præcisering. Forskrifterne bør derfor strammes op. Endvidere bør det undersøges - efter høring af Justitsministeriet - om sådanne forskrifter skal kundgøres.

Energitilsynet har truffet afgørelse om at bemyndige sekretariatet til at indgå forhandling med Energinet.dk med henblik på at udforme reglerne i den anmeldte målerforskrift H2, så reglerne for omfang og nøjagtighed af målinger, fremgår så klart, at der i tilfælde af et netselskabs manglende overholdelse af forskriftens regler kan udstedes bøde efter udstedelse af påbud fra Energitilsynet (j. nr. 4/0720-0304-0014).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018