Afgørelse om FLOW ELNET A/S aftaler vedr. nettab for 2016-2017

Sagen angår markedsmæssigheden af FLOW ELNET A/S´ (tidligere Sydfyns Elforsyning Net A/S) aftaler om køb af el til dækning af nettab for kalenderåret 2016 og 2017.

Forsyningstilsynet påtaler, at FLOW ELNET A/S i forbindelse med køb af el til dækning af nettab for kalenderåret 2016 tilsidesatte kravet om, at aftaler skal foreligge skriftligt på tidspunktet for aftaleindgåelsen.
Forsyningstilsynet påtaler endvidere, at FLOW ELNET A/S ikke udarbejdede aftalebilag med en kort redegørelse for aftalens markedsmæssighed, og påtaler derudover, at virksomheden har tilsidesat kravet om løbende at udarbejde og opbevare dokumentation for aftalens markedsmæssighed.
Forsyningstilsynet finder endelig, at FLOW ELNET A/S ikke med sin dokumentation har godtgjort markedsmæssigheden af sine aftaler om nettab for kalenderårene 2016 og 2017.


Se afgørelsen under 'Hent fil'