Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn af Energinets overholdelse af sine forpligtelser i varetagelsen af rollen som ”PPAT” efter REMIT-forordningen

Forsyningstilsynet har gennemført et tilsyn af, om Energinet Elsystemansvar A/S tilstrækkeligt varetager sine forpligtelser som person, der som led i sit erhverv gennemfører transaktioner med engrosenergiprodukter (PPAT) efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT).

Formålet med Forsyningstilsynets tilsyn er at sikre, at Energinet overvåger balancemarkederne for el i overensstemmelse med deres forpligtelser som PPAT. Det påhviler enhver PPAT straks at underrette den nationale regulerende myndighed, hvis vedkommende har en begrundet mistanke om, at en transaktion er i strid med forbuddene i REMIT mod insiderhandel eller markedsmanipulation og at etablere og opretholde effektive ordninger og procedurer til at identificere overtrædelser af disse forbud.


Forsyningstilsynet finder, at Energinet varetager sine forpligtelser som PPAT i overensstemmelse med REMIT.

Find afgørelsen under 'Hent fil'