Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Høng Varmeværk a.m.b.a.s omkostninger til realisering af energibesparelser i 2019

Forsyningstilsynet har gennemført et tilsyn vedrørende Høng Varmeværk a.m.b.a.’s omkostninger til realisering af energibesparelser i 2019 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2019. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Høng Varmeværk a.m.b.a. ikke i tilstrækkeligt omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2019 med henblik på at opfylde kravet i § 17,
stk. 2, jf. § 27, stk. 4, nr. 1, litra a, i energisparebekendtgørelsen, idet virksomheden har indberettet 6.037 kr. for lidt under omkostninger til realisering af energibesparelser.

Find afgørelsen til højre på denne side.