Afgørelse om godkendelse af N1’s metode for tarifering efter en ændret køberkategorisering

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af N1’s metode for tarifering efter en ændret købekategorisering.

N1 A/S (herefter N1) har den 23. juni 2020 til Forsyningstilsynet anmeldt en ændret metode for tarifering med henblik på godkendelse.

Forsyningstilsynet vurderer med denne afgørelse, at den anmeldte tariferingsmetode er i overensstemmelse med bestemmelserne i elforsyningslovens § 73 og elmarkedsfor-ordningens artikel 18. Det betyder, at prisfastsættelsen af N1’s ydelser sker efter rime-lige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for hvilke omkostninger, som de enkelte køberkategorier giver anledning til. Forsyningstilsynet godkender på den baggrund den anmeldte tariferingsmetode.

Afgørelsen inkl. bilag kan ses til højre her på siden.