Afgørelse om godkendelse af vilkår for, at Energinet kan deltage i grænseoverskridende udveksling af FCR

Forsyningstilsynet godkender de nærmere vilkår og betingelser for, at Energinet med budområdet Vestdanmark (DK1) fra og med den 1. januar 2021 kan deltage i et kontinentaleuropæisk samarbejde om udveksling af frekvenskontrolreserver.

FCR er en hurtigt aktiveret reserve, der aktiveres automatisk ved fravigelser af el-systemets frekvens i den geografiske del af det kontinentaleuropæiske synkronområde, som samarbejdet mellem transmissionssystemoperatører (TSO’er) om grænseoverskridende udveksling af FCR omfatter, herunder budområdet Vestdanmark (DK1).

Forsyningstilsynet traf afgørelse af 19. december 2018, der overordnet godkendte det kontinentaleuropæiske FCR-samarbejde. Det blev i afgørelsen bl.a. nævnt, at Energinet forventedes at anmelde den danske deltagelse i metoden under hensyn til en senere forventet afklaring af vilkårene for udveksling af FCR på budområdegrænsen Vestdanmark (DK1) - Tyskland (DE)/Luxembourg (LU).

Energinet har oplyst, at danske aktører med udgangspunkt i behovet for FCR i DK1 vil kunne byde på at eksportere en selvstændig mængde FCR til de øvrige TSO’er i FCR-samarbejdet. Denne selvstændige mængde vil udgøre 6 MW ved første års danske deltagelse i FCR-samarbejdet og som udgangspunkt 20 MW FCR for de efterfølgende år.

De 20 MW kan blive gradvist forøget til 100 MW, hvis første års danske deltagelse i FCR-samarbejdet som den første betingelse ikke væsentligt negativt påvirker sikkerhedsmargenen på budområdegrænsen DK1-DE/LU, og som den anden betingelse ikke væsentligt forøger modhandel, som skyldes grænseoverskridende udveksling af FCR, på den samme budområdegrænse.

Energinet og den kompetente TSO, TenneT DE, på den tyske side af budområdegrænsen DK1-DE/LU vil skulle vurdere i fællesskab, om den selvstændige mængde FCR, som danske aktører vil kunne byde på at levere til de øvrige TSO’er i FCR-samarbejdet, kan forøges fra 20 til 100 MW under hensyn til opfyldelsen af de nævnte to betingelser.

Energinet har meddelt, at Energinet senest ved udgangen af januar måned 2022 vil meddele danske aktører, hvornår Energinet og TenneT DE forventes at vurdere, konkludere og meddele i fællesskab, om betingelserne er opfyldt for en gradvis forøgelse af den mængde FCR, som danske aktører vil kunne eksportere til de øvrige TSO’er i FCR-samarbejdet, og i givet fald med hvilken mængde i MW en forøgelse vil kunne ske.

Forsyningstilsynet har aktuelt fundet grundlag for at træffe en selvstændig afgørelse om de nærmere vilkår for Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet. Forsyningstilsynet har i den forbindelse fundet, at Energinets oplysninger om vilkårene for Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet opfylder de indholdsmæssige krav og formålet efter EU’s balanceforordning 2017/2195. Forsyningstilsynet har herefter fundet, at vilkårene for Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet kan godkendes.