Afgørelse om Københavns Energi og markedsbestemte aftaler

Energitilsynet har på eget initiativ taget sag op over for Københavns Energi (KE bl.a. netvirksomhed) og KE Kunde A/S (forsyningspligtselskabet)

 

Disse kollektive elforsyningsvirksomheder har i 2002 indgået en række transaktioner/handler med det koncernforbundne KE Marked A/S (elhandelsselskabet), der ikke er dokumenteret at være i overensstemmelse med Elforsyningslovens § 46, stk. 4 og Lovens kapitel 10, idet disse bestemmelser foreskriver, at transaktioner/aftaler skal indgås på markedsbestemte vilkår.

KE har i 2002 overdraget selskabets kundedata (navn og adresse) til KE Marked A/S, hvorved KE Marked A/S i Persondatalovens forstand er overgået fra at være databehandler for KE og KE Kunde A/S til også at være selvstændig dataansvarlig, hvad angår de overførte oplysninger. Som dataansvarlig kan KE Marked A/S efterfølgende i eget navn og via KE og KE Kunde A/S samfakturering fremsende produkttilbud og markedsføringsmateriale til kunder i KEs område. KE og KE Kunde A/S har ifølge en mundtlig aftale afholdt de direkte forsendelsesomkostninger ved indsigelsesproceduren i forbindelse med overførslen af kundedata til KE Marked A/S.

I forbindelse med sagens behandling har KE på en række områder givet tilsagn om, at imødekomme sekretariatets rejste kritik.

Energitilsynet traf blandt andet afgørelse om, at Energitilsynet tager KEs tilsagn om ændringer i aftalegrundlaget mellem KE (net)/KE Kunde A/S og KE Marked A/S som følge af Energitilsynets undersøgelser af KEs interne afregning og den rejste kritik heraf til efterretning.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.