Afgørelse om markedsmæssigheden af Cerius A/S' aftaler om nettab i 2016 og 2017

Forsyningstilsynet nedsætter prisen i Cerius' aftaler om køb af elektricitet til dækning af nettab for begge kalenderårene 2016 og 2017.

Forsyningstilsynet har den 12. juli 2018 udtrukket CERIUS A/S til stikprøvekontrol i forbindelse med tilsyn med markedsmæssigheden af aftaler vedrørende køb af elektricitet til dækning af nettab for kalenderåret 2016 og 2017.

Forsyningstilsynet påtaler for kontrolårene 2016 og 2017, at CERIUS A/S har tilsidesat kravet om, at aftaler om køb af elektricitet til dækning af nettab, forelå skriftligt på tidspunktet for indgåelse af aftalen, da det fremsendte aftaledokument ikke er underskrevet, jf. § 46, stk. 2, 1. pkt., i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet påtaler, at CERIUS A/S tilsidesatte kravet om at udarbejde et bilag med en kort redegørelse for markedsmæssigheden af aftalen for kalenderårene 2016 og 2017, herunder beskrivelse af den valgte metode, som skal udarbejdes på tidspunktet for aftaleindgåelse og vedlægges aftalen, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet påtaler, at CERIUS A/S ikke løbende har udarbejdet skriftlig dokumentation for, at den indgåede aftale om levering af el til dækning af nettab for kalenderåret 2017 var markedsmæssig, jf. § 46, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet finder, at CERIUS A/S med sin dokumentation ikke har godtgjort markedsmæssigheden af aftaler mellem CERIUS A/S og SEAS-NVE Strømmen A/S om køb af el til dækning af nettab for kalenderårene 2016 og 2017, jf. § 46, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet fastsætter derfor skønsmæssigt den markedsmæssige pris, jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning.
I aftalen for kontrolåret 2016 nedsættes prisen i aftalen med i alt 9.068.776 kr.
I aftalen for kontrolåret 2017 nedsættes prisen i aftalen med i alt 8.018.435,41 kr.

Afgørelsen og dens bilag kan ses under 'Hent filer' her på siden.