Afgørelse om markedsmæssigheden af Forsyning Elnet A/S’ aftaler om nettab i 2016-2017

Forsyningstilsynet finder, at Forsyning Elnet A/S’ aftaler om køb af elektricitet til dækning af nettab er indgået på markedsmæssige vilkår og til markedsmæssige priser.

Forsyning Elnet A/S har på Forsyningstilsynets anmodning fremsendt dokumentation for, hvorledes priser og vilkår i aftalerne er fastsat.

Forsyningstilsynet vurderer, at dokumentationen er af så fyldestgørende og tilstrækkelig karakter, at denne kunne danne grundlag for Forsyningstilsynets vurdering af prisers og vilkårs markedsmæssighed, jf. § 46, stk. 2, 2-4. pkt., i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet påtaler dog, at Forsyning Elnet A/S ikke på aftaletidspunktet har udarbejdet og vedlagt et aftalebilag til aftalen, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning.

Afgørelsen kan findes under 'Hent filer' her på siden.