Afgørelse om markedsmæssigheden af Thy-Mors Energi Elnet A/S' aftaler omg nettab i 2016-2017

Forsyningstilsynet har den 12. juli 2018 udtrukket Thy-Mors Energi Elnet A/S til tilsyn med markedsmæssigheden af aftaler vedrørende køb af elektricitet til dækning af nettab for 2016 og 2017.

Formålet med tilsynet er at påse, om netvirksomhederne lever op til kravet i § 46 i lov om elforsyning, hvorefter netvirksomhedernes aftaler skal indgås til markedsmæssige priser og på markedsmæssige vilkår. Det betyder, at netvirksomhederne ved indgåelse af aftaler skal anvende priser og vilkår, der er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige aftaleparter.

I kontrolårene 2016 og 2017 indgik Thy-Mors Energi Elnet A/S aftaler om køb af elektricitet til dækning af nettab med en interesseforbundet virksomhed Scanenergi A/S.

Forsyningstilsynet påtaler, at netvirksomheden har tilsidesat kravet om at udarbejde bilag til aftalerne med en kort redegørelse for aftalernes markedsmæssighed på aftaletidspunkterne, jf. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet finder, at aftalerne om el til dækning af nettab indgået mellem Thy-Mors Energi Elnet A/S og den interesseforbundne leverandør Scanenergi A/S i kalenderårene 2016 og 2017 er indgået på markedsmæssige vilkår, jf. § 46, stk. 1, i lov om elforsyning.

Afgørelsen og dens bilag kan findes under 'Hent filer' her på siden.