Afgørelse om markedsmæssigheden af TREFOR EL-NET A/S´ aftaler om køb af el til dækning af nettab for 2016 og 2017

Sagen angår markedsmæssigheden af TREFOR EL-NET A/S´ aftaler med det koncernforbundne selskab TREFOR Energi A/S (nu EWII Energi A/S) om køb af el til dækning af nettab indgået den 21. december 2010 som videreført ved aftalen indgået den 12. oktober 2012 for kontrolårene 2016 og 2017.

Ved brev af 12. juli 2018 udtog Forsyningstilsynet TREFOR EL-NET A/S til stikprøvekontrol i forbindelse med tilsyn med markedsmæssigheden af aftaler vedrørende køb af elektricitet til dækning af nettab for kalenderårene 2016 og 2017.

Nettab opstår, når el transporteres over afstande, men kan også opstå som følge af forkert afregnede mængder, f.eks. fejlagtige aflæsninger hos kunder og strømtyveri. Nettabet opgøres ved at sammenholde netvirksomhedens områdeforbrug og slutkundernes forbrug. Netvirksomhederne har en forpligtelse til at sikre, at der er tilstrækkelig forsyning med el i distributionsnettet, og de indgår derfor aftaler om køb af elektricitet til dækning af nettab. Omkostningerne til nettab i 2016 og 2017 kan indregnes i netvirksomheders indtægtsramme i forholdet 1:1, dvs. at netvirksomheden kan få fuld dækning af omkostninger hos elforbrugerne i forsyningsområdet.

Når netvirksomheder indgår aftaler med koncernforbundne eller interesseforbundne parter, er der risiko for, at aftaleparternes egne og fælles interesser betyder, at der indgås aftaler, som ikke er markedsmæssige, og at der ved fastsættelse af for høje priser uberettiget kan overføres midler til et ikke-reguleret selskab, hvorved prisreguleringen af netvirksomhederne omgås.

I sagen påtaler Forsyningstilsynet, at TREFOR EL-NET A/S tilsidesatte kravet om, at en indgået aftale skal vedlægges et aftalebilag med en kort redegørelse for aftalens markedsmæssighed.

Forsyningstilsynet påtaler endvidere, at TREFOR EL-NET A/S tilsidesatte kravet om løbende at udarbejde og opbevare dokumentation for aftalens markedsmæssighed.

Forsyningstilsynet finder endelig, at TREFOR EL-NET A/S ikke med sin dokumentation har godtgjort markedsmæssigheden af sine aftaler om nettab for kalenderårene 2016 og 2017. På denne baggrund fastsætter Forsyningstilsynet skønsmæssigt den markedsmæssige pris.

Afgørelsen og dens tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.