Afgørelse om metodegodkendelse af Ikast El Net A/S’ opdaterede tilslutningsbestemmelser

Ikast El Net– cvr.nr. 25115627 (herefter benævnt selskabet) anmeldte den 4. maj 2021 opdateringer til selskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet (herefter tilslutningsbestemmelser).

Anmeldelsen er sket med henblik på Forsyningstilsynets godkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.

Selskabet afviger fra Dansk Energis Standardiseret vejledning om tilslutningsbestemmelser på to punkter. Til forskel fra Dansk Energis Tilslutningsbestemmelser, så tilbyder selskabet et leveringsomfang på 35 ampere i stedet for 25 ampere samt 20 ampere i stedet for 16 og 10 ampere (punkt 3.4.1). Det ændret leveringsomfang gør sig gældende for alle kundekategorier i selskabets Tilslutningsbestemmelser -  bortset fra kategorien ” små installationer”. Herudover foreskriver selskabets tilslutningsbestemmelser, at ved leveringsomfang på mere end 500A ved 400V niveau eller 290A ved 690V niveau skal overstrømsbeskyttelsen ske ved brug af en maximalafbryder (dette punkt findes ikke i Dansk Energis Tilslutningsbestemmelser).

Forsyningstilsynet har i nærværende sag godkendt anmeldelsen med de anmeldte afvigelser, da disse vurderes at være i overensstemmelse med elforsyningsloven, herunder vurderes at være rimelige, objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende i overensstemmelse med elforsyningslovens § 6 d.

Find afgørelsen til højre på siden