Afgørelse om metodegodkendelse af Thy-Mors Energi Elnet A/S anmeldte standardtilslutnings-bidrag

Thy-Mors Energi Elnet A/S– cvr.nr. 21085200 (herefter benævnt selskabet) anmeldte den 29. maj 2021 opdateringer til selskabets bestemmelser for beregning af standardtilslutningsbidrag. 

Anmeldelsen er sket med henblik på Forsyningstilsynets godkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1. 

Selskabet afviger fra Dansk Energis Standardiseret vejledning om model for beregning af standardtilslutningsbidrag, idet selskabets leveringsomfang er 10 ampere større for tre kundekategorier jf. punkt. 2.3 i vejledningen.

Forsyningstilsynet har i nærværende sag godkendt anmeldelsen med den anmeldte afvigelse, da denne vurderes at være i overensstemmelse med gældende ret.

Forsyningstilsynets afgørelse er tidsbegrænset til og med den 31. december 2022.

Find afgørelsen til højre på denne side