Afgørelse om netselskabers opkrævning af abonnement for vindmøller

Energitilsynet besluttede blandt andet, at vindmølleejernes abonnementsbetaling til netvirksomhederne kan alene indregnes faktiske omkostninger til vedligeholdelse af netvirksomhedens afregningsmåler mv.

 

Netselskaberne opkræver betaling - benævnt abonnement - hos vindmølleejerne til dækning af netvirksomhedens omkostninger, ved at vindmøller er tilsluttet elnettet.

Der verserer i dag nogle enkelte klagesager i Energitilsynet om abonnementsbetaling. Sagerne er indbragt for Energitilsynet i foråret 2001, umiddelbart efter bekendtgørelse nr. 187 af 16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. (vindmøllebekendtgørelsen) trådte i kraft den 1. april 2001.

Vindmøllebekendtgørelsen er med virkning fra 20. maj 2003 afløst af en ny vindmøllebekendtgørelse med samme titel (nr. 331 af 8. maj 2003). Bestemmelserne om betaling for måling er videreført uændret i den ny bekendtgørelses § 8, stk. 3. I den efterfølgende tekst anvendes for nemheds skyld alene § 9, stk. 3.

Forud for vindmøllebekendtgørelsens ikrafttræden har der været uklarhed om kompetencen til at træffe afgørelser i abonnementssagerne.

Den grundlæggende tvist i sagerne er, at abonnementsbetalingen er steget markant inden for et kort åremål. 3/1320-0200-0032

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.