Afgørelse om opdeling af langsigtet overførselskapacitet for CCR Hansa

I denne sag skal Forsyningstilsynet tage stilling til Energinets anmeldelse af metoden til opdeling af langsigtet overførselskapacitet i kapacitetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa). Formålet med metoden er at fastsætte en fordeling af den langsigtede overførselskapacitet imellem produkterne, der sælges som langsigtede transmissionsrettigheder på års- og månedsbasis

Langsigtede transmissionsrettigheder udgør en risikoafdækningsmulighed, hvor erhververen af transmissionsrettigheden får udbetalt prisforskellen mellem to prisområder (flaskehalsindtægten).

Energinets anmeldelse er indgivet med hjemmel i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (FCA GL).

FCA GL har til formål at udvikle effektive risikoafdækningsmuligheder for producenter og forbrugere for at afhjælpe den fremtidige prisrisiko inde for det område, hvor de opererer. FCA GL har derudover til formål, at transmissionssystemoperatørerne skal koordinere langsigtet beregning af kapaciteten for den kommende måned og det kommende år, som minimum på regionalt plan, for at sikre, at kapacitetsberegningen er pålidelig, og at den optimale kapacitet stilles til rådighed for markedet.

Energinets forslag til metoden af 3. marts 2020 er udarbejdet af Energinet i samarbejde med navnlig de tre øvrige transmissionssystemoperatører i CCR Hansa, der udbyder transmissionsrettigheder. De to tyske transmissionssystemoperatører, TenneT TSO GmbH og 50Hertz Transmission GmbH, samt den nederlandske transmissionssystemoperatør TenneT TSO BV.

Energinets metode indebærer, at opdeling af langsigtet overførselskapacitet mellem årlige og månedlige produkter sker ifølge et fastsat kapacitetsopdelingsforhold (”capacity split ratio”) baseret på beregninger af den samlede mængde langsigtede overførselskapacitet, som kommer fra bilaterale bestemmelser mellem transmissionssystemoperatørerne på tværs af budområdegrænser indtil de regionale kapacitetsberegningsmetoder er implementeret. Herefter vil det være de beregnede kapaciteter fra kapacitetsberegningsmetoden, der anvendes.

Kapacitetsopdelingsforholdet fastsættes til 60-40 og giver udtryk for den procentvise mængde af langsigtet overførselskapacitet, der tildeles til hver tidsramme. 60 pct. af den årlige beregnede kapacitet tildeles til årlige transmissionsrettigheder, mens de resterende 40 pct. udbydes til månedlige transmissionsrettigheder.

Forsyningstilsynet har vurderet metoden af 3. marts 2020 på baggrund af betingelserne i FCA GL, og har fundet, at de formelle såvel som de materielle krav for godkendelse er opfyldt.

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte metode er objektiv og gennemsigtig og at metoden er det nærmeste, som Energinet kan komme på at imødekomme markedsdeltagernes behov. Forsyningstilsynet bemærker, at det er vanskeligt, at definere markedsdeltagernes behov men lægger vægt på at markedsdeltagerne har udtrykt ønske om mere kapacitet i auktionerne. Forsyningstilsynet vurderer, at metoden bidrager positivt til at den langsigtet overførselskapacitet, der udbydes i auktionerne, øges. Desuden indgår det i Forsyningstilsynets vurdering, at metoden angiver, at funktionaliteten af kapacitetsopdelingsforholdet skal evalueres inden 3 år efter ikrafttrædelsen af opdelingsmetoden. 

Forsyningstilsynet finder endvidere, at metoden er konsekvent i forhold til kapacitetsberegningsmetoden, da kapaciteten til års- og månedsauktionerne ikke må overstige den totale kapacitet beregnet af kapacitetsberegningsmetoden for CCR Hansa. Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at metoden ikke indskrænker konkurrencen for adgangen til transmissionsrettigheder, da metoden henviser til de allerede fastsatte harmoniserede allokeringsregler, som er bestemmende for, hvilke betingelser, markedsaktører skal opfylde for at have adgang til transmissionsrettigheder.

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at de berørte regulatorer i CCR Hansa har opnået enighed om a godkende forslaget samt at forslaget fastsætter et kapacitetsopdelingsforhold, som bygger på de samme principper, som anvendes for opdeling af langsigtet overførselskapacitet i Norden.

Ud fra en samlet gennemgang af metoden vurderet op imod forordningens krav finder Forsyningstilsynet, at Energinets anmeldte metode kan godkendes.