Afgørelse om opdeling af langsigtet overførselskapacitet for CCR Nordic

I denne sag skal Forsyningstilsynet tage stilling til Energinets anmeldelse af metoden til opdeling af langsigtet overførselskapacitet i kapacitetsberegningsregion Nordic

Energinets anmeldelse er indgivet med hjemmel i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (FCA GL).

Metoden er udarbejdet af Energinet og Energinet har haft metoden i høring, bl.a. hos de øvrige nordiske transmissionssystemoperatører.

Formålet med metode til opdeling af langsigtet overførselskapacitet er at fastsætte en metode for fordelingen af langsigtet overførselskapacitet imellem produkterne, der sælges som langsigtede transmissionsrettigheder på års- og månedsbasis. Opdelingsmetoden er baseret på input fra den såkaldte kapacitetsberegningsmetode, som er den metode, der beregner selve den ledige mængde kapacitet. Metoden fastsætter, at opdelingen af langsigtet overførselskapacitet mellem års- og månedsprodukter herefter sker således, at den kapacitet, der er beregnet af kapacitetsberegningsmetoden deles ud fra et princip om 50/50 for en såkaldt ”Initial Period”. Princippet 50/50 betyder, at 50 pct. af den beregnede kapacitet i henhold til kapacitetsberegningsmetoden tildeles til de årlige transmissionsrettigheder og 50 pct. til de månedlige transmissionsrettigheder dog med forbehold for en eventuel genberegning af overførselskapaciteten, som i teorien vil medføre mere kapacitet, da genberegningen sker tættere på real-time.

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet har ændret metoden af 20. december 2019 væsentligt fra den først foreslåede metode af 16. januar 2019 på baggrund af Forsyningstilsynets ændringsanmodning, hvor Forsyningstilsynet bl.a. vurderede, at metoden ikke var gennemsigtig og ikke i tilstrækkelig grad tog højde for markedsdeltagernes behov for afdækning.

Forsyningstilsynet har vurderet den anmeldte metode på baggrund af de betingelser, som artikel 16 forordning 2016/1719 fastsætter. Metoden skal således opfylde markedsdeltagernes behov, den skal være konsekvent i forhold til kapacitetsberegningsmetoden og endelig skal den ikke føre til indskrænkninger i konkurrencen, herunder i adgangen til transmissionsrettigheder.

I begrundelsen for afgørelsen lægger Forsyningstilsynet bl.a. vægt på, at Energinet har taget Forsyningstilsynets ændringsanmodninger i betragtning. Ændringsanmodningerne gik bl.a. på uklarhed i metodens sammenhæng med kapacitetsberegningsmetoden samt den utilstrækkelige præcisering af nogle definitioner. Desuden indgår det i Forsyningstilsynets vurdering, at metoden gælder for en periode, indtil der er foretaget en analyse af tilstrækkeligheden af prisafdækningsmulighederne i de danske budområder. Hertil bemærker Forsyningstilsynet, at analysen skal udarbejdes af Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet forstår således, at Energinet er indforstået med at eventuelle udfald af Forsyningstilsynets analyse af prisafdækningsmulighederne kan føre til, at metoden bør ændres for bedre at afspejle markedsdeltagernes behov. Forsyningstilsynet finder, at metoden på det nuværende grundlag i tilstrækkelig grad opfylder markedets behov.

Ud fra en samlet gennemgang af metoden vurderet op imod forordningens krav finder Forsyningstilsynet, at Energinets anmeldte metode kan godkendes.