Afgørelse om opgørelse af værdien af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977

Energitilsynet tog på mødet den 30. juni 2000 stilling til, hvorledes den frit disponible egenkapital i forbindelse med udarbejdelsen af netselskabernes åbningsbalancer kan fastlægges.

Energitilsynet fandt, at der ved anmeldelse, jf. elforsyningslovens § 74, stk. 1, af den kapital, som ifølge de kollektive elforsyninger skal danne grundlag for forrentning i medfør af lovens § 69, stk. 1, som frit disponibel egenkapital kan indregnes : Selskabskapital i distributionsselskabet pr. 31. december 1999, ikke-udbetalt (til ejerne) af Elprisudvalget tilladt forrentning af selskabskapital i distributionsselskabet pr. 31.december 1999, overskud ved sideordnede aktiviteter placeret i distributionsselskabet, som fortsat er tilstede pr. 31. december 1999, de af Elprisudvalget tilladte rationaliseringsoverskud i medfør af den tidligere gældende elforsyningslovs § 9, stk. 2, som fortsat var tilstede i distributionsselskabet pr. 31. december 1999, egenkapital i distributionsselskabet pr.1. januar 1977, beregnet ud fra de reelle aktivværdier pr. 1. januar 1977 fratrukket den bogførte fremmedkapital pr. 1. januar 1977, idet omfang den således frit disponible egenkapital fortsat er tilstede ved dannelsen af de kollektive elforsyningsvirksomheder. 2/4-2042