Afgørelse om Radius Elnet A/S´ brud på reglerne om særskilt identitet

Forsyningstilsynet har den 27. marts 2020 rettet henvendelse til Radius Elnet A/S på baggrund af en modtaget klage over, at Radius Elnet A/S i forbindelse med mediedækningen af et strømafbrud den 27. januar 2020 ikke overholdte reglerne om særskilt identitet i § 20 b i lov om elforsyning.

Radius Elnet A/S har i mail af 21. april 2020 fremsendt en redegørelse, hvori sagens faktum forklares, og hvor der redegøres for netvirksomhedens efterfølgende håndtering af mediedækningen i forbindelse med strømafbruddet.

Radius Elnet A/S påpeger i høringssvar af 3. marts 2021, at koncernen og den koncernforbundne elhandler næppe kan have haft en interesse i at blive associeret med et
strømafbrud, som giver negativ omtale. Der er derfor ingen, der ifølge Radius Elnet A/S har draget nytte af, at mediet misforstod og skrev det forkert. Det er ifølge Radius
Elnet A/S svært at se, at Radius Elnet A/S ved denne sag på nogen måde har begunstiget et koncernforbundet selskab, som er det, som reglerne skal sikre.

Forsyningstilsynet påtaler på baggrund af redegørelsen fra Radius Elnet A/S, at Radius Elnet A/S i forbindelse med mediedækning af strømafbruddet den 27. januar 2020
ikke har overholdt reglerne om særskilt identitet, idet Radius Elnet A/S ikke i tilstrækkelig grad har sikret sig, at medarbejderen fra Ørsted Service A/S, Group Communication, anvendte en identitet, der identitetsmæssigt adskilte ham fra Ørsted, hvorfor der i sagen skabtes uklarhed om Radius Elnet A/S´ særskilte identitet i forhold til Ørsted.

Find afgørelsen til højre på denne side