Afgørelse om tilslutning af pumbebrønde

Sagen angår tilslutning til distributionsnettet af et antal indbyrdes forbundne pumpebrønde til afledning af spildevand. Forsyningstilsynet har den 4. september 2020 afgjort, at tilslutning til distributionsnettet ikke behøver at ske for hver enkelt pumpebrønd for sig, men kan ske samlet i én tilslutning.

Faxe Forsyning har d. 4. juli 2019 henvendt sig til Energistyrelsen, idet Cerius har afvist følgende tre tilmeldinger af pumpebrønde fra Faxe Forsyning, der er anmeldt gennem El-Comp ApS:

  • W19034984 (omfatter 17 mini pumpestationer)
  • W19035005 (omfatter 5 mini pumpestationer)
  • W1903513 (omfatter 9 mini pumpestationer)

Energistyrelsen har i medfør af LBK nr. 433 af 22. april 2014 (Forvaltningsloven) § 7, stk. 2, ved mail af 27. august 2019 videresendt henvendelsen til Forsyningstilsynet som rette myndighed.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med leveringsbetingelser, herunder betingelsernes rimelighed i medfør af elforsyningslovens § 6 d.

Forsyningstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, bringes i orden straks eller en inden nærmere angiven frist, jf. elforsyningslovens § 85 d, stk. 1.

Cerius har afvist tilmeldingerne med følgende begrundelser:

  • Pumpebrøndene ligger ikke i offentlig vej, men på hver sin matrikel
  • Cerius har eneret til at drive net i området

Sagens kerne er, hvorvidt tilslutning til distributionsnettet skal ske for hver enkelt pumpebrønd, eller om flere pumpebrønde kan samles i én tilslutning.

Forsyningstilsynet finder, at flere pumpebrønde kan samles i én tilslutning, jf. elforsyningslovens § 5, nr. 9, og Cerius påbydes at foretage tilslutning af pumpebrøndene i henhold til Faxe Forsynings tilmeldinger, således at der sker tre tilslutninger til distributionsnettet omfattende hhv. 17, 5 og 9 pumpebrønde, jf. elforsyningslovens § 85 d, stk. 1.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.