Afgørelse vedr. Energinet.dk’s anmeldelse af forslag til generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse vedrørende af de af Energinet anmeldte generelle tilslutningskrav, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG), artikel 13-28.

Energinet.dk har den 17. maj 2018 anmeldt forslag til fastlæggelse af generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg i henhold til art. 7, stk. 4 i Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg ("RfG").

Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger videre af RfG artikel 7, stk. 1 og 6, at den regulerende myndighed (Forsyningstilsynet) skal godkende forslagene og, at der skal træffes afgørelse senest 6 måneder efter anmeldelsen af forslaget.

De generelle krav vil alene komme til at gælde for nye produktionsanlæg, der anses for vigtige, hvilket som hovedregel vil sige produktionsanlæg med maksimaleffekt på 0,8 kW eller mere, der tilsluttes fra d. 17. maj 2016.

Dog gælder forordningen ikke for produktionsanlæg for hvilke der er indgået bindende købsaftale senest d. 16. maj 2018, og ejeren underretter den relevante DSO og TSO om aftalen senest 17. november 2018. Det præcise anvendelsesområde findes i RfG art. 3 og art. 4, stk. 2.

Kravene finder først anvendelse fra d. 27. april 2019, jf. RfG art. 72.

Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til afgørelse vedrørende generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg.

Energinet har den 28. juni 2019 foretaget en ændring i bilag 2.2 (fastsatte krav til artikel 13-28) til afgørelsen. Ændringen er redaktionel og består af en rettelse af henvisninger til bilag til anmeldelsen. Energinet har ved artikel 14, stk. 5, litra d, nr. ii ændret den anmeldte reference fra bilag 1.B (krav til simuleringsmodeller) til bilag 1.A (generisk signalliste), og ved artikel 15, stk. 6, litra c, nr. i, ændret den anmeldte reference fra bilag 1.A (generisk signalliste) til bilag 1.B (krav til simuleringsmodeller).

Det ændrede bilag 2.2 (fastsatte krav til artikel 13-28) til afgørelsen findes her

18/11810