Afgørelse vedrørende Dansk Energis anmeldelse af forslag til generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg efter forordning 2016/631 RfG

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse vedrørende de af Dansk Energi anmeldte generelle krav for tilslutning, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG), artikel 13-28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERIGTIGELSE AF 22. FEBRUAR 2019

Der er grundet fejlskrift foretaget to formelle berigtigelser i den endelige afgørelse:

s. 64 - ”Ad artikel 14, stk. 2, litra a-b (kap. 5.3.2.1 og 5.7.)”:


Netvirksomhederne ses ikke at have udnyttet denne ret til at fastsætte krav, hvorfor Forsyningstilsynet lægger til grund, at der ikke stilles generelle krav om fjernstyring af grænsefladen.
Dette begrænser dog ikke de enkelte netvirksomheders mulighed for at fastsætte krav til udstyret, så funktionen kan fjernstyres.

Rettes til:


Dansk Energi har angivet, at man ønsker mulighed for fjernstyring af produktionsanlæg i kategori B2, i henhold til den anmeldte signalliste.

På baggrund af Dansk Energis høringssvar til udkast til afgørelse, ændres begrundelsen i overensstemmelse hermed.

Dansk Energi har således fastsat krav om fjernstyring for nogle B-anlæg (kategori B2), som også angivet i den anmeldte signalliste. Dansk Energi har, som relevant systemoperatør, ret til at fastsætte sådanne fjernstyringskrav i henhold til RfG art. 13, stk. 6. På den baggrund godkender Forsyningstilsynet det anmeldte krav om fjernstyring.

s. 150:
” Forsyningstilsynet agter efter en samlet vurdering at godkende den af Energinet angivne P-Q/Pmax-profil.”

Rettes til:

” Forsyningstilsynet agter efter en samlet vurdering at godkende den af Dansk Energi angivne P-Q/Pmax-profil”

Der er tale om to åbenlyse fejlskrifter, da ændringerne allerede er taget til efterretning i afsnittet ”Høring over udkast til afgørelse”, men desværre ikke konsekvent var blevet rettet i begrundelsesafsnittet.

Rettelsen på side 64 var endvidere allerede beskrevet i afsnittet ”Ad art. 13, stk. 6 og 7 (kap. 5.7. og 5.2.)” lige oven for på samme side.

På den baggrund har Forsyningstilsynet vurderet, at det ikke er påkrævet at foretage en egentlig genoptagelse af sagen.

Ændringerne har således ikke konsekvenser for retsvirkningerne af afgørelsen. Således er Dansk Energis RfG-krav fortsat godkendt, som angivet i afsnittet ”afgørelse”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dansk Energi har den 17. maj 2018 anmeldt forslag til fastlæggelse af generelle krav for tilslutning nye produktionsanlæg i henhold til art. 7, stk. 4 i Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg ("RfG").

Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger videre af RfG artikel 7, stk. 1, at den regulerende myndighed (Forsyningstilsynet) skal godkende forslagene.

De generelle krav vil alene komme til at gælde for nye produktionsanlæg, der anses for vigtige, hvilket som hovedregel vil sige produktionsanlæg med maksimaleffekt på 0,8 kW eller mere, der tilsluttes fra d. 27. april 2019.

Forordningen gælder ikke for produktionsanlæg for hvilke der er indgået bindende købsaftale senest d. 16. maj 2018, og ejeren underretter den relevante DSO og TSO om aftalen senest 17. november 2018. Det præcise anvendelsesområde findes i RfG art. 3 og art. 4, stk. 2.

Kravene finder først anvendelse fra d. 27. april 2019, jf. RfG art. 72.