Afgørelser om fradrag i omkostningsrammer som følge af bortfaldne kundehåndteringsopgaver

Indtægtsrammebekendtgørelsen bestemmer, at der skal ske et fradrag i netvirksomhedernes omkostningsramme i første reguleringsperiode som følge af færre omkostninger efter at engrosmodellen blev indført den 1. april 2016, hvor opgaven med håndtering af elkunderne overgik fra netvirksomhederne til elhandelsvirksomhederne. Fradraget er fastsat som netvirksomhedens omkostninger til kundehåndtering i 2015 fratrukket netvirksomhedens omkostninger til kundehåndtering i 2017.