Afslag på anmodning om undtagelse fra visse tekniske krav for nettilslutning af en husstandsvindmølle

Forsyningstilsynet kan på anmodning af en anlægsejer eller en fremtidig ejer, en relevant systemoperatør, eller en relevant TSO indrømme en anlægsejer eller en fremtidig ejer, en relevant systemoperatør eller en relevant TSO en undtagelse fra en eller flere af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG), jf. artikel 61-63.

Forsyningstilsynet modtog den 12. juli 2021 en anmodning fra Thy-Mors Energi Elnet A/S (TMEE) på vegne af en anlægsejer om undtagelse fra visse tekniske krav til nettilslutning af en 10 kW husstandsvindmølle (produktionsanlægget).

Forsyningstilsynet har taget til efterretning, at både TMEE og Energinet har vurderet, at produktionsanlægget bør tilsluttes efter nugældende krav om nettilslutning jf. RfG.

Forsyningstilsynet vurderer ikke, at produktionsanlægget udsættes for diskrimination ift. at skulle efterleve kravene for nettilslutning jf. RfG.

Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at det har været tilstrækkeligt klart for anlægsejer, at produktionsanlæggets tidligere dispensation fra Energinet ville ophøre ved gentilslutning til det kollektive elforsyningsnet.

Forsyningstilsynet vurderer yderligere, at en lempelse af omtalte krav nødvendigvis vil medføre en forringelse af elnettets stabilitet og påvirke systemsikkerheden negativt.

Forsyningstilsynet vurderer endeligt, at der er foretaget en rimelig afvejning af de tekniske og økonomiske omkostninger ved at skulle efterleve kravene i tilslutningsforordningen.

Forsyningstilsynet vurderer, at det er muligt at opfylde kravene til RfG med rimelige tekniske foranstaltninger.

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om ikke at give dispensation fra kravene iht. RfG for pågældende 10 kW husstandsvindmølle. Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af RfG artikel 60, stk. 1.