Afslag på godkendelse af Energinets metode om en kompensationsmodel til leverandører af systembærende egenskaber

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om, at Forsyningstilsynet ikke godkender Energinets anmeldelse af en metode til fordeling af kompensation

Systembærende egenskaber er en fælles betegnelse for en række produkter, der hver især er nødvendige for driften af elnettet, og som i dag bliver leveret til elsystemet uden beregning fra de centrale kraftværker i drift.

Kompensationsmodellen lever efter Forsyningstilsynets vurdering ikke op til kravet i elforsyningsloven om at være markedsbaseret, da den ikke bidrager til at skabe en korrekt prissætning af de systembærende egenskaber, og da den på forhånd udelukker producenter, der er koblet på nettet under transmissionsnetsniveau.

Forsyningstilsynet har anmodet Energinet om at indsende en ny metode, og har en forventning om at modtage en metode inden 1. april 2019, der kan leve op til kravet om markedsbaseret anskaffelse af systembærende egenskaber.

Energinet havde anmeldt en kompensationsordning, der ville give aktører koblet på transmissionsnettet et vederlag for leverancer af systembærende egenskaber, når de leverede aktiv effekt til elnettet. Kompensationen skulle baseres på den besparelse, Energinet kunne opnå ved at slukke egne netkomponenter.

Energinet havde anmeldt metoden for kompensation forud for den ændring af elforsyningslovens § 27 a, der gjorde det lovpligtigt at anvende markedsbaserede metoder for anskaffelsen af systembærende egenskaber. 

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte metode ikke lever op til kravet i elforsyningslovens § 27 a, stk. 2, der foreskriver, at når Energinet anskaffer energi og andre ydelser til at sikre systemsikkerheden, så skal denne anskaffelse ske efter markedsbaserede metoder.

Forsyningstilsynet forstår kravet om en markedsbaseret metode som et krav om anvendelse af en metode, der sikrer retvisende prissignaler med henblik på at skabe rammer for et ikke-diskriminerende, teknologineutralt marked, der virker til at sikre en langsigtet samfundsøkonomisk optimal anskaffelse af ydelserne. 18/08304