DONG Energy Eldistribution: Andre driftsmæssige indtægter

Energitilsynet har truffet afgørelse om fastsættelsen af KE-Elnet A/S’ indtægtsramme for 2004 og herunder indregningen af indtægter fra salg af en række reservedele fra KE-Elnet A/S’ lager

Denne sag forelægges for Tilsynet, fordi Sekretariatet for Energitilsynet har revurderet en sekretariatsafgørelse vedrørende fastsættelse af posten ”andre driftsmæssige indtægter” i KE Elnet A/S’ reguleringsregnskab for 2004. Sagen har været indbragt for Energiklagenævnet, der har hjemvist sagen til fornyet behandling. 

Den 12. juni 2009 traf sekretariatet afgørelse vedrørende et delelement af posten ”andre driftsmæssige indtægter” i det tidligere KE-Elnet A/S’ 2004-reguleringsregnskab. Det var et beløb på 14,1 mio. kr. for salg af reservedele til det senere søsterselskab KE-partner A/S, der gav anledning til en speciel undersøgelse. 

Sekretariatet fandt, at det var urimeligt, at dette beløb skulle indgå i grundlaget for beregning af reguleringsprisen 2005-2007. DONG Energy Eldistribution A/S (de nye ejere af KE-Elnet A/S) indbragte denne afgørelse for Energiklagenævnet den 8. juli 2009. Energiklagenævnet hjemviste sagen til fornyet behandling i tilsynet ved afgørelse af 17. august 2010. 

Sekretariatets nye gennemgang af sagen viser således samlet, at selskabets driftsmæssige indtægter i 2004 er opgjort i overensstemmelse med reglerne i elforsyningsloven. På den baggrund er det vurderingen, at det må lægges til grund, at DONG Energy Eldistribution A/S ikke uretmæssigt har haft mulighed for at indregne det omtalte beløb i sine nettariffer. 

Energitilsynet meddeler DONG Energy Eldistribution A/S, at sagen vedrørende ”andre driftsmæssige indtægter” fra lagersalg i 2004 afsluttes. Dermed vil selskabets reguleringspris i perioden 2005-2007 ikke blive reduceret på baggrund af opgørelsen af ”andre driftsmæssige indtægter” fra salg af reservedele i 2004 (J.nr. 4/0720-0403-0270).  

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018