DONG Energy Eldistribution A/S: Udskiftning af kabelkasser

Energitilsynet har truffet afgørelse i sag om en ansøgning fra DONG Energy Eldistribution A/S om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af ekstraordinære omkostninger

Denne sag er forelagt for Energitilsynet, idet der er tale om en principiel sag vedrørende et pålæg fra en anden offentlig myndighed til et elnetselskab, hvor der ikke er fastlagt en praksis. Desuden drejer sagen sig om betydelige investeringer som følge af pålægget, der kan overføres til tarifferne.

Den 16. december 2009 ansøgte DONG Energy City Elnet A/S og DONG Energy Frederiksberg Elnet A/S om forhøjelse af selskabernes indtægtsrammer som følge af øgede omkostninger som følge af et pålæg fra Sikkerhedsstyrelsen om udskiftning af kabelkasser (i København og på Frederiksberg). Kabelkasser er underjordiske kabelskabe, og fra disse installationer bliver strømmen fordelt ud til de endelige forbrugere.

Energitilsynets sekretariat har i 2007 givet forhåndstilkendegivelse om, at ekstraordinære omkostninger, der følger af Sikkerhedstyrelsens pålæg kan give anledning til forhøjelser af indtægtsrammen, idet der var tale om et myndighedspålæg. Energitilsynets sekretariat forholdt sig imidlertid ikke ved den lejlighed til de økonomiske konsekvenser af Sikkerhedstyrelsens pålæg.

Energitilsynet meddeler DONG Energy Eldistribution A/S, at netvirksomhedens reguleringspris forhøjes på baggrund af Sikkerhedstyrelsens pålæg. 4/0720-0402-0215

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet d. juli 2018.