Eltra - overførsel af kapital til Elsam

Som opfølgning på elreformen indgik forligspartierne "kraftværksaftalen", der fastlægger rammerne for kraftværkernes vilkår ved overgang fra "hvile i sig selv" regulering til markedsvilkår.

Et af elementerne i aftalen er, at kraftværkerne kan få tilført kapital i forbindelse med opskrivning af værdierne i åbningsbalancerne for transmissionsnet mv. ved overgangen fra "hvile i sig selv"-prisreguleringen til den ny prisregulering. 3/1320-0302-0154