Energinet.dk certificeret som el-transmissionssystemoperatør

Energitilsynet har truffet afgørelse om at certificere Energinet.dk som ejermæssig adskilt transmissions-systemoperatør for el

Denne sag drejer sig om Energinet.dk’s ansøgning om certificering. Energitilsynet skal certificere, at Energinet.dk opfylder kravene om ejermæssige adskillelse af transmissionsvirksomhed fra produktions- og handelsvirksomhed (el og naturgas).

Energitilsynet traf på sit møde den 31. oktober 2011 en foreløbig afgørelse vedrørende certificeringen af Energinet.dk. Energitilsynets foreløbige afgørelse er i henhold til den fastlagte procedure blevet fremsendt til og gransket af Europa-Kommissionen, som har afgivet en udtalelse herom den 9. januar 2012.

Kommissionen har i sin udtalelse udtryk enighed med Energitilsynets afgørelse.

Energitilsynet træffer afgørelse om, at Energinet.dk opfylder kravene for ejermæssig adskillelse i elforsyningslovens, dog på visse betingelser. 4/0720-0304-0072

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.