Energitilsynet hjemviser klage til Elkraft System

Energitilsynet har truffet afgørelse om at hjemvise klagesag fra Ruds Vedby Vindkraft til fornyet behandling af Elkraft System. Hjemvisningen sker blandt andet, fordi sagen ikke er tilstrækkelig oplyst

Med Elkrafts brev af 21. april 2005 har Energitilsynet modtaget Ruds Vedby Vindkrafts klage af 27. marts 2005 over Elkrafts afgørelse af 10. marts 2005 om afslag på efterregulering af pristillægget for Ruds Vedby Vindkraft. Efterregulering ønskes, fordi det viser sig, at fuldlasttimerne, som er en del af grundlaget for beregningen af dette pristillæg, er opgjort forkert.

Ud fra en samlet vurdering kan det endvidere opsummeres, at Elkraft ikke i sin afgørelse har inddraget obligationsretlige afvejninger, at hjemmelsgrundlag/begrundelser synes mangelfulde på visse punkter, og at sagen således på flere punkter ikke fremstår som tilstrækkeligt oplyst, hvorfor Energitilsynet ikke har tilstrækkelig grundlag for at vurdere klagen. 3/1320-0101-0923

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.