Energitilsynet tager Dansk Energis reviderede tariferingsmodel til efterretning

Energitilsynet har vurderet, at den reviderede model giver en mere kostægte fordeling af omkostningerne og finder den i overensstemmelse med elforsyningsloven

Denne sag er forelagt Energitilsynet med henblik på vurdering af Dansk Energis reviderede model for tarifering af netselskabernes omkostninger.

Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger, f. eks. om fastsættelse af tariffer. Energitilsynet fører tilsyn med disse vejledninger. Vejledningerne godkendes dog ikke af Energitilsynet, men tages alene til efterretning. Energitilsynet tog d. 31. januar 2006 den nuværende model til efterretning, og Dansk Energi har nu revideret modellen og anmeldt den reviderede model.

De vigtigste ændringer i den reviderede model er dels, at modellen tilpasses, så den i højere grad end den nuværende model afspejler konteringen i selskabernes økonomisystemer, og dels er der foretaget ændringer i metoden til opkrævning af omkostninger til energispareaktiviteter.

Tarifberegningsmodellen og vejledningen er Dansk Energis anbefaling, men der er ikke noget krav om, at modellen og vejledningen følges af det enkelte elnetselskab, ligesom anvendelse af modellen ikke erstatter elnetselskabernes egen beregning af tarifferne, hvor metoderne hertil fortsat skal anmeldes til Energitilsynet og godkendes efter de almindelige regler herom.

Energitilsynet tilkendegiver blandt andet, at en korrekt anvendelse af den reviderede tariferingsmodel vil føre til tariffer, der er forenelige med kravene i elforsyningsloven. 12/05531

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.